Басейнова дирекция Черноморски район

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление 2022 -2027

 

План за управление на речните басейни в Черноморски район

за басейново управление  2022 -2027 (проект)

 

 

ПУРБ на ЧРБУ 2022-2027 - въведение


Раздел 1. Описание на характеристиките на Черноморски район за басейново управление

Раздел 2. Кратък преглед на  значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води

Раздел 3. Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите

Раздел 4. Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите

Раздел 5. Списък на целите за опазване на околната среда

Раздел 6. Резюме на икономическия анализ на водоползването

Раздел 7. Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда

Раздел 8. Актуализация на регистъра на всички подробни програми и планове в обхвата на Черноморския басейнов район, отнасящи се за отделните басейни, подбасейни, сектори, проблеми или типове води

Раздел 9. Списък на мерките за обсъждане с обществеността, постигнатите резултати при изпълнението им и свързаните с това изменения на Плана (консултация с обществеността)

Раздел 10. Трансгранична координация при актуализацията на План за управление на речните басейни 2022 – 2027 в Черноморски район за басейново управление

Раздел 11. Компетентни органи за  управление на водите

Раздел 12. Лица за връзки  и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга

Раздел 13. Екологична оценка на Плана за управление на речните басейни в Черноморски район