Басейнова дирекция Черноморски район

Административни услуги

 

 

 


 

 ВСИЧКИ ТАКСИ, ГЛОБИ И ДРУГИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 194, АЛ. 1, Т. 1-3 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ СЕ ПРЕВЕЖДАТ ОТ ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ:
•    По банков път НА БАНКОВАТА СМЕТКА НА  БДЧР:
   IBAN: BG48 STSA 9300 3131 7388 01
   BIC: STSA BG SF
   БАНКА: БАНКА ДСК
•    чрез ПОС-терминално устройство в касата на БДЧР, ул. "Александър Дякович" 33, гр. Варна.
В полето "ОТНОСНО" на платежното нареждане задължително следва да се посочи съответното основание (член, алинея, точка и буква от Тарифата за таксите в системата на МОСВ)

 

Важно!
Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 679/2016  в сила от 25.05.18 г. за защита на личните данни, БДЧР уведомява че личните данни се обработват от администрацията законосъобразно. При заявяване на дадена услуга с подаване на документи, следва да се подаде и настоящата декларация –  Декларация за съгласие за съхранение и обработка на лични данни.

 

 

Списък с услуги - предоставяни от

Басейнова дирекция „Черноморски район“

 

Образци на заявления и декларации!

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

Харта на клиента

 

Анализ анкета  "Удовлетвореност на потребителите" 09.2023 г.

Анализ анкета  "Удовлетвореност на потребителите" 09.2022 г.

Анализ анкета  "Удовлетвореност на потребителите" 09.2021 г.
Анализ анкета  "Удовлетвореност на потребителите" 03.2021 г.
Анализ анкета  "Удовлетвореност на потребителите" 09.2019 г.
Анализ анкета  "Удовлетвореност на потребителите" 03.2019 г.
 
Анализ анкета  "Удовлетвореност на потребителите" 09.2018 г.
Анализ анкета  "Удовлетвореност на потребителите" 03.2018 г.

Анализ анкета  "Удовлетвореност на потребителите" 09.2017 г.