Басейнова дирекция Черноморски район

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК)

 

16.09.2021г.
ДО ГОСПОДИН КИРИЛ КОСТОВ  -
Собственик на имот в с.Рогачево
Относно: Уведомително писмо от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район”

 


16.08.2021г.
ДО ГОСПОДИН АТАНАС АТАНАСОВ  -
Управител на  „КА 2016“ ООД
Относно: Издадено Решение № 11/15.01.2021 г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район”

 


16.08.2021г.
ДО ГОСПОЖА ЕЛЕНА НАЙДЕНОВА  -
Управител на  „Тонус Проджект“ ЕООД
Относно: Издадено Решение № 50/09.06.2020 г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район”.

 

 


13.07.2021г.
ДО ГОСПОЖА СТЕФКА ПЕНЕВА АТАНАСОВА -
СОБСТВЕНИК НА ЕТ „СЯД – СТЕФКА АТАНАСОВА“
Относно: Издадено Решение за ПРЕКРАТЯВАНЕ на Разрешително № 2236 0025/07.10.2015 г.

 

 


13.04.2021 г.
ДО ГОСПОЖА ДИАНА КОЛЕВА
Синдик на „С.В. Пропърти инвест“ ООД, ЕИК: 102930882
Относно: Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 4/2020/22.12.2020 г.

 


05.02.2021 г.
ДО ГОСПОДИН ДОНЧО ПИРЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "ШАТО" ЕООД, ЕИК 102693593
Относно: Издадено Предписание № 26-00-3010/23.10.2019 г., за Демонтиране на мидено поле

 


04.02.2021 г.
ДО ГОСПОЖА НЕДЕЛЯ ГЕОРГИЕВА
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Относно: Издадено Решение за ПРЕКРАТЯВАНЕ на Разрешително № 21520237/11.10.2012 г.


06.10.2020 г.
ДО ГОСПОЖА ЕЛЕНА СИВЕВА
УПРАВИТЕЛ НА "МОРСКИ ДАРОВЕ" ООД
Относно: Издадено Решение за отнемане на Разрешително № 003959/03.01.2007 г.


17.08.2020 г.
ДО ГОСПОЖА БАНКОВА
СИНДИК НА "С.В. ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ" ООД
Относно: Започване на производство по издаване на акт за установяване на публично държавно вземане


21.07.2020 г.
ДО ГОСПОДИН ДОНЧО ПИРЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "ШАТО" ООД
Относно: Решение за ОТНЕМАНЕ на Разрешително №003664/04.07.2005 г.


09.06.2020 г.
ДО ГОСПОЖА ЕЛЕНА СИВЕВА
УПРАВИТЕЛ НА "МОРСКИ ДАРОВЕ" ООД
Относно: Започване на процедура за отнемане на Разрешително №003959/03.01.2007 г., за ползване на воден обект


27.03.2020 г.
ДО ГОСПОДИН ДАНЧО ПИРЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "ШАТО" ЕООД
Относно: Уведомление за НЕПОЛУЧЕНО ПИСМО с изходящ № 26-00-3011/А2/21.02.2020 г. за започване на процедура за отнемане на Разрешително


29.01.2020 г.
ДО ГОСПОДИН ЕРДОГАН САНДЖЕР
УПРАВИТЕЛ НА "ЕКОГРАДИНА" ООД
Относно: Уведомление за започване на процедура по отнемане на Разрешително № 21520155/12.03.2010 г.


28.01.2020 г.
ДО ГОСПОДИН КОЛЬО ПЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН "РУЕЦ"
Относно: Разрешително №200486/28.09.2006 г. за водовземане от повърхностни води


16.01.2020 г.
ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "АКАДЕМИКА ГРУП ИНВЕСТ" АД
Относно: издаден АУПДВ №28/2019/13.11.2019 г.


06.12.2019 г.
ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА "У.М. ДЕВЕЛЪПМЪНТС" ЕООД
Относно: Решение № 165/07.11.2019 г.


05.12.2019 г.
ДО
ГОСПОДИН СЕРГЕЙ МАШИНИСТОВ - УПРАВИТЕЛ НА "ЛЕХ 2013" ООД
Относно: Решение № 147/25.09.2019 г.


05.12.2019 г.
ДО
ГОСПОДИН ВЛАДИМИР ТЕСЛЯ - УПРАВИТЕЛ НА "ВЛАДОЕКС" ЕООД
Относно: Решение № 148/25.09.2019 г.


05.12.2019 г.
ДО
ГОСПОДИН ХАКА ХАСАН - ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Относно: Решение № 139/11.09.2019 г.


04.12.2019 г.
ДО
СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ "БАТОВСКА ДОЛИНА"
Относно: Решение за прекратяване на разрешително за водовземане ...


19.11.2019 г.
ДО
ГОСПОЖА ТЕОДОРА КАРАИВАНОВА-ЛАЗАРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ НА "КАМЧИЙСКА ДОЛИНА"
Относно: Решение за отнемане на разрешително за водовземане ...


19.09.2019 г.
ДО
ГОСПОДИН ТОДОР ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "БУЛГЕРИАН ПРОПЪРТИС" ООД
Относно: Разрешително за ползване на воден обект


12.09.2019 г.
ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА "У.М.ДЕВЕЛЪПМЪНТС" ЕООД
Относно: Извършена проверка във връзка с ...


03.09.2019 г.
ДО
ГОСПОЖА ВЕЛИНА БОЯДЖИЕВА
ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
Относно: Продължаване на разрешително за водовземане ...


22.08.2019 г.
ДО
ГОСПОДИН ДИМИТЪР ПАЛАЗОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ХЕПС АГРО" ЕООД
Относно: Такса водовземане за 2018 г.


19.08.2019 г.
ДО
ГОСПОДИН НАБИЛ БУСТРОС
УПРАВИТЕЛ НА "ЕН ЕЙ Б" ЕООД
Относно: Решение за отнемане на разрешително за водовземане ...


19.08.2019 г.
ДО
ГОСПОДИН БОРИС ТОДОРОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ГОСПОДИН ЕЛКИН АНАТОЛИЕВИЧ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ПРЕДСТАВЛЧВАЩИ "ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ" АД
Относно: Решение за отнемане на разрешително за водовземане ...


19.08.2019 г.
ДО
ГОСПОЖА ДИМИТРИНКА БОЖКОВА-СТАТЕВА
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ


13.08.2019 г.
ДО
ГОСПОДИН БОРИС ТОДОРОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ГОСПОДИН ЕЛКИН АНАТОЛИЕВИЧ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ПРЕДСТАВЛЧВАЩИ "ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ" АД
Относно: Решение за отнемане на разрешително за водовземане ...


13.08.2019 г.
ДО
ГОСПОЖА ТЕОДОРА КАРАИВАНОВА - ЛАЗАРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ "КАМЧИЙСКА ДОЛИНА"
ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ


06.08.2019 г.
ДО
ГОСПОДИН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "АКАДЕМИКА ГРУП ИНВЕСТ" АД
ОТНОСНО: АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ДЪРЖАВНО ВЗЕМАНЕ  


06.08.2019 г.
ДО
ГОСПОДИН ДОНЧО   КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА  "ТАНДЕМ ТРАВЪЛ" ЕООД
ОТНОСНО: ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ  


01.08.2019 г.
ДО
ГОСПОДИН АТАНАС   АТАНАСОВ
УПРАВИТЕЛ НА  "КА 2016" ООД
ОТНОСНО: Разрешително за ползване на воден обект 


24.07.2019 г.
ДО
ГОСПОДИН РУСЛАН ПЕЕВСКИ
ЕТ "РУАНДА-РУСЛАН ПЕЕВСКИ"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО 


24.07.2019 г.
ДО
ГОСПОДИН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ИЗП. ДИРЕКТОР НА "АКАДЕМИКА  ГРУП ИНВЕСТ " АД
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА УПДВ 


23.04.2019 г.
ДО
ГОСПОЖА ТЕОДОРА КАРАИВАНОВА - ЛАЗАРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ "КАМЧИЙСКА ДОЛИНА"
АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ДЪРЖАВНО ВЗЕМАНЕ /АУПДВ/ №5/2019 г.


05.03.2019 г.
ДО
ГОСПОЖА ИРИНА ЖЕЛЯЗКОВА
УПРАВИТЕЛ НА "ЕЙМ" ЕООД
РЕШЕНИЕ №2


05.03.2019 г.
ДО
ГОСПОЖА ИРИНА ЖЕЛЯЗКОВА
УПРАВИТЕЛ НА "ЕЙМ" ЕООД
РЕШЕНИЕ №1


05.03.2019 г.
ДО
ГОСПОДИН ДОНЧО КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ТАНДЕМ ТРАВЪЛ" ЕООД
ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ


26.02.2019 г.
ДО
ГОСПОДИН ДИМИТЪР ПАПАЗОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ХЕПС АГРО" ЕООД
УВЕДОМЛЕНИЕ


14.01.2019г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до господин Мартин Атанасов Янков - Управител на Евро Фиш БГ“ ЕООД, ЕИК: 200976451, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Приморски“, ул.“Добротица“ № 9а, титуляр на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 2236 0018/26.11.2012 г., издадено от Директора на БДЧР (БДЧР):
   Информираме Ви, че има издадено Решение № 3/07.01.2019 г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” за ОТНЕМАНЕ на Разрешително № 2236 0018/26.11.2012 г., на основание чл. 79а, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за водите.
С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр. Варна.


03.01.2019г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до господин Георги Жеков Георгиев – Управител на „Сортоизпитване - Сунгурларе“ ЕООД, ЕИК: 102634584, със седалище и адрес на управление: гр. Сунгурларе, община Сунгурларе, област Бургас, ул.“Славянска“, титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 2152 0406/13.12.2016 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), изменено с Решение № 72/08.08.2017 г. на Директора на БДЧР:
   Информираме Ви, че има издадено Решение № 132/20.11.2018 г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” за ОТНЕМАНЕ на Разрешително № 2152 0406/13.12.2016 г., на основание чл.79а, ал.1, т.3 от Закона за водите.
   С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр. Варна.


02.01.2019 г.
ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "АКАДЕМИКА ГРУП ИНВЕСТ" АД
ГР. ВАРНА , РАЙОН ПРИМОРСКИ
ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ