Басейнова дирекция Черноморски район

Карти на заплахата и риска от наводнения

Съгласно изискванията на чл. 6 от Директива 2007/60/ЕО и чл. 146д от Закона за водите, за утвърдените от Министъра на околната среда и водите РЗПРН,  се съставят карти на районите под заплаха и карти на районите с риск от наводнения.

Изготвянето на картите на районите под заплаха и картите на районите с риск от наводнения е ключов етап от изпълнението на изискванията на Директивата – въз основа на тях се разработва Плана за управление на риска от наводнения, който разглежда всички аспекти на управлението на риска от наводнения, отчитайки характеристиките на конкретния речен басейн.

Съгласно чл. 146е от ЗВ, картите на заплахата от наводнения обхващат зони, които могат да бъдат наводнени при следните сценарии:

  • Наводнения с малка вероятност за настъпване са наводнения, при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 1000 години, както и при непредвидими събития;
  • Наводнения със средна вероятност за настъпване са наводнения, при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 100 години;
  • Наводнения с висока вероятност за настъпване - това са наводнения, при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 20 години, където е целесъобразно.

 Съгласно чл. 146ж от ЗВ, картите на районите с риск от наводнения показват неблагоприятните последици от наводнения за всеки от вероятностните периоди, изразени чрез следните показатели:

1. приблизителен брой на евентуално засегнати жители;

2. вид стопанска дейност в евентуално засегнатия район;

3. инсталациите по приложение №4 към чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, които могат да предизвикат допълнително замърсяване поради авария в случай на наводнение и и зоните за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1, 2 и 5, за които съществува възможност да бъдат засегнати;

4. други значителни източници на замърсяване, непосочени в т. 3.

Изискванията за изготвяне и оформяне на картите са регламентирани в национална Методика за оценка на заплахата и на риска от наводнения, одобрена със Заповед № РД-370/16. 04. 2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

Методока за оценка на заплахата и риска от наводнения - тукПриложение 1, Приложение 2, Приложение 3

Заповед № РД-370/ 16.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите за одобрение на методиката - тук

Картите са публикувани на 07.09.2015г. и са обявени на разположение на всички заинтересовани страни и обществеността за срок от 2 месеца – до 07.11.2015г.  Окончателния вариант на съставените карти е представен в pdf формат.  


 

Карти на заплахата и риска от наводнение
 №  Карти на заплаха  Карти на риск  Поречие 

 Община 

 Засегнати землища

01

 01_BG2_APSFR_BS_01_z   01_BG2_APSFR_BS_01_r   Черно море Шабла  Дуранкулак, Крапец, Ваклино
02  02_BG2_APSFR_BS_02_z  02_BG2_APSFR_BS_02_r  Черно море Шабла  Шабла
03  03_BG2_APSFR_BS_03_z  03_BG2_APSFR_BS_03_r  Черно море

Аксаково, Балчик, Каварна

Аксаково, Топола, Балчик, Оброчище, Кранево, Рогачево
04  04_BG2_APSFR_BS_04_z  04_BG2_APSFR_BS_04_r   Черно море  Варна, Белослав  Варна, Казашко, Тополи, Звездица, Константиново, Езерово, Страшимирово, Белослав
05  05_BG2_APSFR_BS_05_z  05_BG2_APSFR_BS_05_r  Черно море  Бяла, Несебър
 Бяла, Обзор
06  06_BG2_APSFR_BS_06_z  06_BG2_APSFR_BS_06_r  Черно море  Несебър, Поморие  Несебър, Тънково, Ахелой, Равда
07

 07_BG2_APSFR_BS_07_z

 07_BG2_APSFR_BS_07_r  Черно море  Бургас, Поморие  Поморие, Бургас, Твърдица, Камено, Братово
08  08_BG2_APSFR_BS_08_z  08_BG2_APSFR_BS_08_r  Черно море  Созопол  Созопол, Равадиново
09  09_BG2_APSFR_BS_09_z  09_BG2_APSFR_BS_09_r  Черно море  Приморско, Царево  Приморско, Китен, Лозенец, Царево
10  10_BG2_APSFR_BS_10_z  10_BG2_APSFR_BS_10_r  Черно море  Царево  Царево
11  11_BG2_APSFR_BS_11_z  11_BG2_APSFR_BS_11_r  Черно море  Царево  Ахтопол
12  12_BG2_APSFR_KA_01_z  12_BG2_APSFR_KA_01_r  Камчия  Аврен, Долни чифлик  Кривини, Долни Чифлик, Венелин, Круша, Старо Оряхово, Равна Гора, Китка, Близнаци, Ново Оряхово
13  13_BG2_APSFR_KA_02_z  13_BG2_APSFR_KA_02_r  Камчия  Смядово  Смядово, Бял Бряг, Кълново, Янково
14  14_BG2_APSFR_KA_03_z  14_BG2_APSFR_KA_03_r  Златарска  Велики Преслав, Смядово  Златар, Ивански, Кълново, Смядово, Суха река
15

 15_BG2_APSFR_KA_04_z 

 15_BG2_APSFR_KA_04_r Камчия, Боклуджадере   Велики Преслав, Шумен  Драгоево, В.Преслав, Осмар, Троица, Хан Крум, Шумен, Мараш, Салманово, Радко Димитриево, Ивански, Кълново, Дибич, Ветрище
16  16_BG2_APSFR_KA_05_z  16_BG2_APSFR_KA_05_r  Брестова  Смядово  Веселиново
17  17_BG2_APSFR_KA_06_z  17_BG2_APSFR_KA_06_r  Кралевска  Търговище  Певец, Дългач, Кралево
18  18_BG2_APSFR_KA_07_z  18_BG2_APSFR_KA_07_r  Калайджи  Търговище  Руец
19  19_BG2_APSFR_KA_08_z  19_BG2_APSFR_KA_08_r  Врана  Търговище  Пролаз, Пайдушко, Търговище
20  20_BG2_APSFR_KA_09_z  20_BG2_APSFR_KA_09_r  Драгановска  Търговище  Вардун
21  21_BG2_APSFR_KA_10_z  21_BG2_APSFR_KA_10_r Котленска  Котел  Котел
22  22_BG2_APSFR_KA_11_z  22_BG2_APSFR_KA_11_r  Луда Камчия, Нейковска  Котел, Сливен  Ичера, Градец, Катунище
23  23_BG2_APSFR_KA_12_z  23_BG2_APSFR_KA_12_r  Камчия  Аврен, Долни чифлик   Гроздьово, Нова Шипка, Дъбравино, Горен Чифлик
24  24_BG2_APSFR_KA_13_z  24_BG2_APSFR_KA_13_r  Герила  Върбица  Върбица
25  25_BG2_APSFR_MA_01_z  25_BG2_APSFR_MA_01_r  Русокастренска  Камено, Карнобат, Средец  Сърнево, Желязово, Русокастро, Ливада, Тръстиково, Дебелт, Константиново
26  26_BG2_APSFR_MA_02_z  26_BG2_APSFR_MA_02_r  Господаревска  Стралджа  Недялско, Люлин
27  27_BG2_APSFR_MA_03_z  27_BG2_APSFR_MA_03_r  Факийска  Средец  Голямо Буково, Варовник
28  28_BG2_APSFR_MA_04_z  28_BG2_APSFR_MA_04_r  Средецка  Средец  Проход
29  29_BG2_APSFR_MA_05_z  29_BG2_APSFR_MA_05_r  Факийска  Средец  Голямо Буково, Варовник
30  30_BG2_APSFR_MA_06_z  30_BG2_APSFR_MA_06_r  Факийска  Средец  Факия
31

 31_BG2_APSFR_PR_01_z

 31_BG2_APSFR_PR_01_r  Провадийска  Белослав, Девня, Провадия, Аврен  Провадия, Петров дол, Бозвелийско, Житница, Бързица, Царевци, Дъбравино, Юнак, Синдел, Казашка река, Тръстиково, Разделна, Девня, Белослав
32  32_BG2_APSFR_PR_02_z  32_BG2_APSFR_PR_02_r  Девня  Суворово  Суворово
33  33_BG2_APSFR_PR_03_z  33_BG2_APSFR_PR_03_r  Главница  Провадия  Блъсково
34  34_BG2_APSFR_PR_04_z  34_BG2_APSFR_PR_04_r  Крива река, Провадийска  Нови пазар, Каспичан  Нови пазар, Каспичан, Енево, Могила
35  35_BG2_APSFR_PR_05_z  35_BG2_APSFR_PR_05_r  Мадара  Шумен, Каспичан  Мадара, Каспичан
36  36_BG2_APSFR_PR_06_z  36_BG2_APSFR_PR_06_r  Главница  Провадия  Комарево, Храброво
37  37_BG2_APSFR_PR_07_z  37_BG2_APSFR_PR_07_r  Провадийска, Мадара  Каспичан  Каспичан
38  38_BG2_APSFR_SE_01_z  38_BG2_APSFR_SE_01_r  Бяла  Несебър  Гюльовца, Оризаре
39  39_BG2_APSFR_SE_02_z  39_BG2_APSFR_SE_02_r  Айтоска  Айтос, Бургас, Камено  Айтос, Малка поляна, Българово, Камено
40  40_BG2_APSFR_SE_03_z  40_BG2_APSFR_SE_03_r  Чукарска  Бургас  Равнец, Трояново
41  41_BG2_APSFR_SE_04_z  41_BG2_APSFR_SE_04_r  Хаджидере  Поморие  Горица, Гълъбец, Страцин
42  42_BG2_APSFR_SE_05_z  42_BG2_APSFR_SE_05_r  Азмак, Курбардере, Дермендере  Бургас  Рудник, Поморие, Бургас
43  43_BG2_APSFR_SE_06_z  43_BG2_APSFR_SE_06_r  Садиевска  Айтос, Бургас  Съдиево, Айтос, Българово
44  44_BG2_APSFR_UI_01_z  44_BG2_APSFR_UI_01_r  Дяволска  Приморско  Ясна поляна
45  45_BG2_APSFR_UI_02_z  45_BG2_APSFR_UI_02_r  Младежка  Малко Търново  Младежко, Близнак, Евренозово

 

Структурни елементи на картите

Картните материали са изготвени в мащаб 1:10 000, формат А3 и съдържат следната информация: Име на картата, съдържание на картата; Дата на изготвяне и публикуване; Легенда /описание на символите/; Цел и употреба; Метод на създаване и кратко описание на използваните данни, модели и софтуер; Координатна система и височинна система – WGS 1984 UTM, зона 35N, в.с. Балтийска; Посока; Мащаб; Картографско изображение с данни и резултати от анализите; Организация, създала и публикувала картата, контакти.

Поле за картографско изображение с две съставни части – общогеографска и тематична. Визуализираната заплаха доминира над общогеографското съдържание.  С цел подпомагане на читателя да придобие ясна представа за местоположението и обхвата на РЗПРН за основа е използвана аерофото снимка.

Поле за заглавие на карта, разположено в горния десен ъгъл на картата. В него е посочен периода на повторение и съответстващата му вероятност за настъпване на събитието.

Поле за легенда и описание на символите, разположено непосредствено под заглавието на картата. В него са представени условните знаци за всички елементи на отделните карти на заплахата или картите на риска.

Полета за легенда на общогеографските слоеве и легенда на хидротехнически съоръжения,  разположено под описанието на символите. В него са представени условните знаци за населените места, хидротехническите съоръжения и хидрографски обекти.

Поле за районът на изследване, разположено в долния десен ъгъл на картата. В него е отбелязано точното наименование и код на РЗПРН, за който се отнася картата на риска и поле с Карта на местоположението му, с цел бърза и лесна локализация.

Поле за източници на данни/Метод на създаване, Мащаб, Ориентация, Картографска проекция и Височинна система, съдържащо кратко описание на използваните данни (МЗХ, БДЧР, ККР-АГКК, НИМХ-БАН), модели (статистически анализ, 1D RADA и HEC-RAS 4.1) и софтуер (ArcGIS Desctop 10.0).

Поле за лого на изпълнителя, възложителя и дата на издаване, даващо информация за компетентния орган - Басейнова дирекция, съставителя на картите и дата на изготвянето им.

Картите на заплахата от наводнения са четири типа и показват: дълбочината на водата при наводнение, обхвата на заливане, степента на заплаха и скоростта на водата. Всички четири типа са оформени в картни серии с еднакъв географски обхват. Това ги прави четими за един и същ географски район - т.е. може да се изберат четирите типа заплаха (заедно с риска, който също е картиран в мащаб 1:10 000) и да се съпоставят в хартиения си вариант.

1.Картата на обхвата на наводнението представя границите на наводнените територии за всеки сценарий, като приложената цветова гама е зелен цвят за наводнения с голяма вероятност за настъпване (20 години), жълт за наводнения със средна вероятност за настъпване (100 години) и червен за наводнения с малка вероятност (1000 години);

2. Картата на заплахата от наводнение с дълбочините на заливане дава ясна и много лесна за възприемане информация за дълбочината, нивото и размера на заливането. Заливането е представено в градации на синия цвят, като водните нива са представени в няколко категории, с граници съгласно Методиката, в осем степенна скала – от 0 до 0.5 m, 0.5-1 m, 1-1.5 m, 1.5-2 m, 2-2.5 m, 2.5-3 m, 3 - 4 m и над 4 m;

3. Картата на степента на заплахата в зависимост от дълбочината на заливане показва заплахата от наводнението, класифицирана според дълбочината на заливане по дефинираните в Методиката 4 степени на заплаха със съответните цветове – зелено от 0,0 до 0,5 м., жълто от 0,5 до 1,5, оранжево от 1,5 до 2,5 и червено над 2,5 m;

4. Картата със скоростите на водата дава ясна и много лесна за възприемане информация за скоростта и размера на заливането. Скоростите на водата са представени в седем категории – цветови спектър от жълт цвят - 0,2 m/s до червен – над 2 m/s, през интервал от 0,25 m/s. Карти със скоростта на водата в морски райони за симулирани наводнения с период на повторение 20, 100 и 1000 години не се включват, което произтича от естеството на утвърдените в „Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС” подходи и технологии.

Картите на риска от наводнения са изготвени за всеки от вероятностните периоди, като в полето за символи са представени условните знаци за елементите на риск: вид стопанска дейност в 8 категории, количествено изразени чрез площ (дка); брой засегнати жители в 4 категории, количествено изразени чрез брой хора, записан срещу съответстващия категорията символ, инсталации замърсители в две категории (IPPC инсталации и други замърсители), количествено изразен чрез брой обекти; Защитени зони, обекти от националната екологична мрежа, представени с брой и площ (дка), който се записва срещу всяка от двете категории. Като други елементи на риска са включени: критична инфраструктура (лечебни заведения, летища, жп и автогари, образователни институции, административни и МВР институции) количествено изразени чрез брой обект; културни обекти (с национално значение и ЮНЕСКО), представени с брой обекти, който се записва срещу всяка от двете категории. Всички стойности в графа „количествен показател“ в легендата на тематичното съдържание отразяват потенциалните щети за целия РЗПРН.

Когато районът обхваща няколко населени места и са изготвени няколко картни листа за него, стойностите срещу всеки показател се отнасят за целия РЗПРН.

Проектите на картите на заплахата и риска от наводнения за БДЧР са изготвени в рамките на проект DIR-51211229-1-171 „Разработване напланове за управление на риска от наводнения”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г.”.