Басейнова дирекция Черноморски район

Доклади

 

Оценка на екологичния потенциал и химичното състояние на язовирите в Черноморски район за Басейново управление по данни от проведен мониторинг към 2018г. (изтегли)


Годишен доклад за оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски район - 2022 г. (изтегли)
Приложения: Приложения 1.1-1.8

Годишен доклад за оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски район - 2021 г. (изтегли)
Приложения: Приложения 1.1-1.8

Годишен доклад за оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски район - 2020 г. (изтегли)
Приложения: Приложения 1.1-1.8 Приложение 2

Годишен доклад за оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски район - 2019 г. (изтегли)
Приложения: Приложения 1.1-1.8

Годишен доклад за оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски район - 2018 г. (изтегли)
Приложения: Приложения 1.1-1.8

 Годишен доклад за оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски район - 2017 г. (изтегли)
Приложения: Приложения 1.1-1.8

Годишен доклад за оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски район - 2016 г. (изтегли)
Приложения: Приложения 1.1-1.8

Годишен доклад за оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски район - 2015 г. (изтегли)
Приложения: Приложения 1.1-1.8

Годишен доклад за оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски район - 2014 г. (изтегли)
Приложения: Приложения 1.1-1.8

Годишен доклад за оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски район - 2013 г. (изтегли)
Приложения: Приложения 1.1-1.8Приложение 2

Годишен доклад за оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски район - 2012 г. (изтегли)
Приложения: Заглавна страница

Годишен доклад за оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски район - 2011 г. (изтегли)
Приложения: Заглавна страница, Приложения 1-1, Приложение 2-2


Годишен доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район - 2022 г. (изтегли)

Годишен доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район - 2021 г. (изтегли)

Годишен доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район - 2020 г. (изтегли)

Годишен доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район - 2019 г. (изтегли)

Годишен доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район - 2018 г. (изтегли)

Годишен доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район - 2017 г. (изтегли)

Годишен доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район - 2016 г. (изтегли)

Годишен доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район - 2015 г. (изтегли)

Годишен доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район - 2014 г. (изтегли)

Годишен доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район - 2013 г. (изтегли)

Годишен доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район - 2012 г. (изтегли)

 

Годишен доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район - 2011 г. (изтегли)

Приложения

Годишен доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район - 2010 г. (изтегли)

Приложения: Карта на язовирите, Приложения 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6

Годишен доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район за  2008г.

Приложения:Приложение 1    Приложение 2   Приложение 3   Приложение 4   Приложение 5    Приложение 6

 Доклад  за състоянието на водите за естествено обитаване от рибни видове и за развъждане на черупкови организми в Черноморски басейнов район Приложения: Приложение 1   Приложение 2 и 3   Приложение 4  Приложение 4a Заглавна страница   

Доклад за  състоянието на водите за естествено обитаване от рибни видове и за развъждане на черупкови организми в Черноморски басейнов район,  съгласно чл. 21 ал. 1 от Наредба
Доклад по чл. 16 от Директива 91/271/ЕЕС за хода на изграждане на канализационна мрежа и за осигуряване на пречистване на отпадъчните води. Докладът предназначен за обществеността е изготвен на български език като текстов файл и съдържа информация, данни и картен материал за прилагане на Директивата - 2011 г. (изтегли)

Доклад за състоянието на заустваните отпадъчни води от населените места и отстраняване на утайки от селищните пречиствателни станции в Черноморски  басейнов район за 2007 - 2008 г.

 


 

Доклад 2010г.

     Оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски басейнов район за 2010 г., съгласно чл. 5, ал. 1, т. 22 от Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции:

     Докалда може да бъде изтеглен в PDF формат - изтегли

  • Приложение 1 може да бъде изтеглено в PDF формат - изтегли
  • Приложение 2 може да бъде изтеглено в PDF формат - изтегли
  • Приложение 3 може да бъде изтеглено в PDF формат - изтегли
... За повече информация

страница 1 от 1

    1