Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР - ВАРНА

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

 Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се провежда по инициатива на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рисковите за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол и тютюнопушенето.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е партньор за провеждането на конкурса заедно с Министерството на здравеопазването (МЗ), Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на културата (МК), Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Регионалния офис на Световната здравна организация в България (РОСЗОБ) и Българския младежки Червен кръст (БМЧК).

Тазгодишното издание на конкурса започва през април и ще продължи до декември 2024 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 - 4 клас, 5 - 7 клас и 8 - 12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази:

Първа фаза: от 5 април до 15 май 2024 г. участниците изпращат в Министерство на здравеопазването проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.

Втора фаза: от 20 май до 30 октомври 2024 г. участниците изпълняват и отчитат дейности, разписани в проектите.

Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организациите – партньори в инициативата, ще извърши класирането на участниците до 5 ноември 2024 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страниците на Министерство на здравеопазването и на партньорите след 15 ноември 2024 г. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през декември 2024 г.

Съгласно функционалните си компетентности и приоритети, всяка институция (МЗ, МОН, ММС, МОСВ, НЦОЗА, ДАЗД, РОСЗОБ и БМЧК) номинира и осигурява предметни награди за 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория 1 - 4 клас, 5 - 7 клас и 8 - 12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория. Министерство на културата предоставя предметни награди за три проекта, класирани на първо място в трите възрастови категории.

Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.

Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове.

Както всяка година, така и през 2024 г. регионалните здравни инспекции, регионалните управления на образованието и регионалните инспекции по околната среда и водите са в готовност да окажат съдействие на участниците.

Регламент на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Формуляр за кандидатстване „I фаза“

Формуляр за отчитане „II фаза“

05.04.2024 г.

Проект на План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление

На 30.03.2024 г. БДЧР публикува за консултации с обществеността проект на актуализиран План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление, в съответствие с чл. 168б и чл. 168в от Закона за водите.

Планът може да намерите тук

 

... За повече информация

Басейнова дирекция „Черноморски район“ отбелязва Световния ден на водата с множество инициативи

Цяла седмица БДЧР празнува и отбелязва Световния ден на водата под мотото „Вода за мир“.
В няколко последователни дни ученици от VII клас на Второ ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Варна посетиха дирекцията. Бяха изнесени презентации пред 5 паралелки.  Учениците активно се включиха с коментари и въпроси, което свидетелства за загрижеността и отношението към опазването на водите в Черноморския басейнов район.
Директор дирекция „Планове и разрешителни“ и експерти от дирекцията посетиха Математическа гимназия  „Д-р Петър Берон“ и изнесоха презентации, организираха игри за математиците от 5 до 7 клас.
Басейнова дирекция съвместно с РИОСВ-Варна посетиха ЧДГ „Мечтатели“ и ДГ „Звездичка“. Децата от ЧДГ „Мечтатели“ показаха знания и готовност да пазят водата. ДГ „Звездичка“ подготвиха изключителен концерт на тема „Звездни капки“.
По повод традиционното отбелязване на Световния ден на водата, БДЧР и еколозите на СУ „Димчо Дебелянов“ организираха  отборно състезание с викторина.
Децата от Ателие за изобразителни изкуства, гр. Търговище активно участваха като украсиха празника на водата със своите приказни рисунки.
Инициативите продължават и в следващите дни  с посещение на експерти на БДЧР в град Бургас – ДГ „Вълшебство“ и в ДГ „Изворче“ град Шумен.  
Всички участници в мероприятията получиха грамоти и награди.

22.03.2024 г.

... За повече информация

БДЧР и РИОСВ – Варна и отбелязаха Световния ден на влажните зони

Днес експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите-Варна  бяха гости на мероприятие с деца от II -ра група в ЦДГ „Звездичка“,  гр. Варна. Малчуганите се запознаха с обитателите във влажните зони, включително и с видове в териториалния обхват на РИОСВ – Варна, обитаващи Дуранкулашко и Шабленско езеро. След беседата децата се забавляваха с тематични гатанки, песни и танци. В края на мероприятието малките природолюбители получиха награди, а детската градина беше наградена с грамота за участието си в инициативата.

Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. На тази дата през 1971 г. в иранския град Рамсар, разположен на брега на Каспийско море е приета международната Конвенция за влажните зони, известна като Рамсарска конвенция.

С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Темата за 2024 година е „Влажните зони и благосъстоянието на човека“.

02.02.2024 г.

Срокът за подаване на декларации по чл. 194б от ЗВ е до 31 януари 2024 година, а за заплащане на таксите до 15 февруари 2024 година

Важно! Напомняме, че с изменения в чл.194б от Закона за водите,  публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г., басейновите дирекции нямат задължението да уведомяват писмено титулярите на разрешителни за размера на дължимата такса. При декларирането на размера следва да се имат предвид единичните стойности на таксите за 2021 година, които са посочени в ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване в сила от 1 януари 2017 г. Образците на декларации са публикувани тук

Заплащането на дължимата такса следва да се извърши до 15 февруари 2024 г. по банков път или чрез ПОС терминално устройство, с което БДЧР разполага, като след тази дата се дължат законни лихви за забавяне. ВСИЧКИ ТАКСИ, ГЛОБИ И ДРУГИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ЧЛ.194, АЛ. 1, Т. 1-3 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ СЕ ПРЕВЕЖДАТ:

  • по банков път на сметка: IBAN : BG48 STSA 9300 3131 7388 01, BIC STSABGSF, „БАНКА ДСК ЕАД”
  • чрез ПОС-терминално устройство в касата на БДЧР, ул. „Александър Дякович“ №33, гр. Варна

Допълнително напомняме, че срокът за подаване на доклади по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ е 31 март 2024 г.

02.01.2024 г.

 

БДЧР проведе обучения за действия при наводнения съгласно изискванията на Плана за управление на риска от наводнения

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) проведе обучения за действия при наводнения в съответствие с изискванията на плановете за управление.

В програмата от мерки на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Черноморски басейнов район е заложено изпълнението на мярката „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с наводненията“. В изпълнение на този ангажимент БДЧР проведе обучения и срещи с отговорните институции в периода 4-6 декември във Варна, Шумен и Бургас.

Мярката предвижда провеждане на специално организирани събития за получаване на знания, информация и изграждане на умения в случай на наводнение. В проведените обучения участие взеха представители на областни, общински администрации, ДАМТН, РИОСВ, ДПУСЯ, Напоителни системи, РЗИ, РДПБЗН, ОДБХ, ОД “Земеделие” и др. С тези дейности се постига подобряване на подготвеността и реакциите на населението при бедствие, както и се прецизират отговорностите на компетентните органи според Националната програма за изпълнението на ПУРН в Черноморския басейнов район. Мярката обхваща освен 34 броя райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и останалата територия на БДЧР. В дневния ред на срещите бяха включени и партньори на басейновата дирекция – проф. Н. Лисев, община Бургас и др., които представиха своя професионален опит и добри практики. С акцент към обединяване на усилията си за превенция и устойчиво управление на риска от наводнения, Директорът на БДЧР – инж. Явор Димитров закри тазгодишната кампания.

11.12.2023 г.

... За повече информация

страница 1 от 226

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>


Геоинформационна система за управление на водите и докладване

Зелен телефон:0886 406 816. Предприети действия

Оперативна програма Околна среда

Финансов механизъм на европейското икономическо пространство