Басейнова дирекция Черноморски район

Нормативна база

СПОРАЗУМЕНИЕ между РБългария и РТурция за определяне на границата в района на устието на река Резовска/ Мутлудере и разграничаване на морските пространства между двете държави в Черно море - тук (бълг. ез.)

СПОРАЗУМЕНИЕ между РБългария и РТурция за определяне на границата в района на устието на река Резовска/ Мутлудере и разграничаване на морските пространства между двете държави в Черно море - тук (англ. ез.)

 


 

ЗАПОВЕД за осигуряване на изпълнението и прилагане на изискванията на правото на Европейските общности в областта на водите и опазване на морската околна среда-  тук

 
ДИРЕКТИВА 2008/56/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия - РДМС) 

НАРЕДБА за опазване на околната среда в морските води


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1255/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, от 30 ноември 2011 г. за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика (текст от значение за ЕИП)


ДИРЕКТИВА 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do


КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕКОНВЕНЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 от 23.11.2010 г. за приемане на Наредба за опазване на околната среда в морските води и за създаване на Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море и управление на изпълнението на Морска стратегия и програма от мерки