Басейнова дирекция Черноморски район

Изпълнение на ПУРН

В изпълнение на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) през 2021 г. Басейнова дирекция „Черноморски район“ реализира мярка „Създаване на капацитет на компетентните институции“ и мярка - "Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията".

  При реализацията на мерките бяха организирани 2 срещи, проведени дистанционно в онлайн среда:

На 09.11.2021 г.- мярка „PREP20-REAC66 „Създаване на капацитет на компетентните институции“ от Програмата от мерки на ПУРН 2016-2021.

Целта на срещата бе индивидуалното разпознаване (планиране и подготовка) на възможностите за действие за защита при наводнения. Познаването на опасността, вкл. всичките й важни параметри като типа на наводненията, вероятността, интензивността и разпространение на въздействието, е необходимо условие което трябва да бъде предадено убедително на всички лица за които съществува риск.

В срещата взеха участие повече от 40 участника, представители на областните администрации, общини, ГДПБЗН, МОСВ, РИОСВ, РЗИ и др. в териториалния обхват на БДЧР.

С оглед епидемичната обстановка в страната, срещата се проведе дистанционно, чрез Zoom Meetings при следния дневен ред

  • Презентациите от проведената среща, може да намерите тук.
  • Запис от срещата може да бъде намерен тук

На 23.11.2021 г.- мярка PREP39-REAC86 „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията“ от Програмата от мерки на ПУРН 2016-2021.

Мярката предвижда провеждане на специално организирани събития за получаване на знания, информация и развитие на умения в случай на наводнение. Изпълнението и е съвместно с кметовете на общините и ГД „ПБЗН“ към МВР. Мярката осигурява изпълнението на национален приоритет №4 Подобряване на подготвеността и реакциите на населението, Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения и на отговорностите на компетентните органи в Националната програма за изпълнението на ПУРБ в ЧБР.

В обучителната среща взеха участие повече от 72 участника, представители на областните администрации, общини, ГДПБЗН, МОСВ, РИОСВ, РЗИ, НИМХ, БЧК и др. в териториалния обхват на БДЧР.

С оглед епидемичната обстановка в страната, срещата се проведе дистанционно, чрез Zoom Meetings при следния дневен ред

  • Презентациите от проведената среща, може да намерите тук
  • Запис от срещата може да бъде намерен тук

Мярка  PREP39-REAC86 „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията“
В периода 18-20 септември 2018 г. Басейнова дирекция „Черноморски район“ проведе срещи по мярка PREP39-REAC86 „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията“ от Плана за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 г.

Мярката предвижда провеждане на специално организирани събития, съвместно с кметовете на общините и ГД „ПБЗН“ към МВР, за получаване на знания, информация и развитие на умения в случай на наводнение. Познаването на опасността, вкл. всичките й важни параметри като типа на наводненията, вероятността, интензивността и разпространение на въздействието, е необходимо условие което трябва да бъде предадено убедително на всички лица за които съществува риск.

При реализацията на мярката бяха организирани и проведени срещи с отговорните институции, в заседателната зала на БДЧР в гр.Варна, разпределени на областен принцип:         
•    На 18.09.2018 г. – Област Бургас, Сливен и Ямбол;
•    На 19.09.2018 г. – Област Шумен и Търговище;
•    На 20.09.2018 г. – Област Варна и Добрич.

   Дневен ред,  ПрезентацииСнимкиАнкета


В дневният ред на срещите, бяха включени и партньори на БДЧР, които представиха своя опит и добри практики:
•    Планиране, координация и осъществяване на оперативната реакция и защитата при наводнения, Старши инспектор Н. Нанев, Началник група ПКПД, ПБЗН-Варна
•    Добри практики на общинско и регионално ниво при управлението на риска от наводнения, Л. Икономов, Фондация „Институт за екологична модернизация“
•    Здравен риск при наводнения, доц. Х. Романова, д.м.н., гл. ас. Н. Радева, д.м.н., Медицински университет „Проф. Д-р П. Стоянов“ - Варна
•    Използване на спътникови изображения за управление при природни бедствия - наводнения, по Програма Коперник на ЕС, Васил Василев, Геополиморфик Клауд
•    Анализ на причини и последици от наводнения с използване на продукти от програма Коперник на ЕС и ГИС, Надя Цветкова, Геополиморфик Клауд

По мярката са изготвени и  информационни материали - брошури за 43 РЗПРН с информация за риска от наводнения и предвидените мерки.


Мярка  PREP9-REAC56 „Популяризиране използването на застрахователни имуществени продукти в застрашените от наводнения райони“
През 2018 г. в изпълнение на мярката са изработени допълнителен тираж от брошура тип книжка за целия район на басейново управление, с визуализация на заплахата от наводнения.
 


В изпълнение на Плана за управление на риска от наводнения през 2017 г. Басейнова дирекция „Черноморски район“ реализира Мярка - Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията  и Мярка - Популяризиране използването на застрахователни имуществени продукти в застрашените от наводнения райони.
При реализацията на  Мярката бяха организирани и проведени 4 бр. срещи:
                 - Работна среща на отговорните институции за изпълнение на мярката – 15.11.2017 г. в гр.Варна Списък с поканени, Дневен ред, Презентации, Снимки 
                 - Информационно-обучителни срещи  със заинтересовани страни:
                    21.11.2017 г. в гр.Бургас за област Бургас, Ямбол и Сливен  Списък с поканени Дневен ред Презентации Снимки 
                    23.11.2017 г. в гр.Шумен за област Шумен и Търговище Списък с поканени Дневен ред Презентации Снимки 
                    27.11.2017 г. в гр.Варна за област Варна и Добрич Списък с поканени Дневен ред Презентации Снимки 
В дневният ред на срещите, бяха включени и партньори на БДЧР, които представиха своя опит и добри практики:
o Система за защита от наводнения, ВВМУ-Варна;
o Представяне на проект „Управление на риска от наводнения“ (IMFR) на Община Бургас;
o Представяне на обекти: Възстановяване водопроводимостта на Източен и Западен Охранителен канал на територията на кв.“Аспарухово“, община Варна на Община Варна;
o Представяне на проекта  2013 - 2016 EU RISC - KIT, FP7 - Resilience - Increasing Strategies for Coasts – toolKIT/Стратегии за повишаване на устойчивостта на бреговете - набор от инструменти на ИО-БАН.

Изготвени информационни материали - брошури
По Мярката са изготвени два вида брошури, визуализиращи два РЗПРН и мерките, включени в ПУРН за тях и брошура тип „книжка“ с включени всички 45 РЗПРН в Черноморски басейнов район.

* Брошура тип книжка за целия район за басейново управление
* Брошури за РЗПРН BG2_APSFR_MA_03 Факийска - Момина църква и BG2_APSFR_PR_05 Мадара - Мадара

                                                                                   

 

 Допълнителна информация

Актуални прогнози за времето, последни спътникови и радарни снимки, измервания и информация за опасните явления от НИМХ-БАН: тук
Ежедневна информация за речен отток, валежи, снежна покривка от националната метеорологична и климатична мрежа на НИМХ-БАН: тук
Правила за поведение и действие при наводнение https://www.mvr.bg/gdpbzn/info-center/pravila-povedenie/pri-navodnenia  , Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Република България от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, МВР: тук
Семеен план за реагиране при бедствия, Семеен комплект за бедствия и  Готовност за бедствия - храна и вода  от Български Червен кръст: тук
Статистически данни за броя наводнения общо за страната и във всяка област: тук