Басейнова дирекция Черноморски район

ПУРБ 2022-2027

 

Проект на План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление

На 30.03.2024 г. е публикуван за консултации с обществеността проектът на актуализиран План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление, в съответствие с чл. 168б и чл. 168в от Закона за водите.

Настоящият проект на актуализиран  План за управление на речните  басейни (ПУРБ) се изготвя на основание чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за водите и въз основа на глава Х, Раздел VІ от  Закона за водите и чл. 13 от Директива 2000/60/ЕС (РДВ). При изготвянето на проекта на ПУРБ са взети предвид и разпоредбите  на Глава Х, Раздели ІІІ, ІV и V от ЗВ, както и изискванията на чл. 4, 5, 6, 7, 8 и 11 на РДВ.

Планът за управление на речните басейни представя информацията за характеристиките на района за басейново управление, идентифицирания значим натиск от човешка дейност и въздействия върху водите,  осигурява информация за регистъра на зоните за защита на водите, за състоянието на водите, за целите и изключенията от постигане  на целите за добро състояние на повърхностните и подземните води и за икономическия анализ на водоползването. Въз основа на този анализ и отчитайки взаимовръзката между движещите сили, натиска и въздействието са предвидени мерки, целящи постигане и поддържане на целите за добро състояние на повърхностните и подземните води  на свързаните с тях екосистеми и зони за защита на водите.

Актуализираният План за управление на речните басейни е изготвен от Басейнова дирекция Черноморски район  въз основа на резултатите  от  изпълнението на проект „ПУРБ 2022-2027“ с бенефициент дирекция „Управление на водите“ в МОСВ и партньори четирите басейновите дирекции. Проектът бе финансиран от Кохезионен фонд на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, и изпълнен с консултантска помощ от Международната банка за възстановяване и развитие.

 

Проектът на План за управление на речните басейни в Черноморски район е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения  за срок от шест месеца до 30.09.2024 г.

 

Планът може да намерите тук  БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ “ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН”съобщава, че съгласно чл. 168б-в и чл. 146o-с от Закона за водите  на интернет страниците на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (www.bsbd.bg)  и МОСВ (www.moew.government.bg) за консултации с обществеността са публикувани ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА за актуализацията на Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Черноморски район и предвидените обществени обсъждания.

   Срокът на консултацията е 6 месеца, считано от: 22.12.2018 г.

   Писмени становища могат да се изпращат на адрес: гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33, на ел. поща: bdvarna@bsbd.bg и факс: 052/631 448

 График и работна програма за актуализиране на Плана за управление на речните басейни за 2022-2027 - тук.

Проект № BG16M1OP002-1.017-0001  ПУРБ 2022-2027 - тук.