Басейнова дирекция Черноморски район

Морска стратегия на Р България и ПоМ 2022-2027

Рамкова директива за морската стратегия (РДМС) се прилага на 6-годишни периоди, започващи през 2012 г. През 2021 г. държавите-членки следваше да изготвят национални доклади по чл.8, 9 и 10, а именно - първоначална оценка на състоянието на морската околна среда, определяне на дефиниции за добро състояние и екологични цели за неговото постигане по 11 качествени характеристики на морската среда (т.н. дескриптори). Първите три члена на директивата, свързани с оценката на морската околна среда представляват първата част от разработваните Морски стратегии на европейските държави. Националният доклад на България по чл. 8, 9 и 10 беше публикуван и докладван на Европейската комисия през 2013 г. Това беше последвано от разработването на програми за мониторинг на текущото състояние на морската околна среда по чл. 11 през 2015 г. (втора част от стратегията) и програма от мерки (ПоМ) по чл. 13 през 2016 г. (трета част).

Всички тези части подлежат на актуализация на всеки 6-години съгласно изискването на чл. 17 от директивата.

Срокове за изготвяне на втората Морска стратегия и Програмата от мерки  на Р България 2022-2027 г. в рамките на втори цикъл на прилагане на РДМС:

Актуализация на чл.8, 9 и 10: 2018 г.

Актуализация на чл.11: 2020 г.

Актуализация на чл.13: 2021 г.