Басейнова дирекция Черноморски район

Програма от мерки

  
В периода 21-28.05.2013 год., в градовете Варна, Бургас и Шумен се проведоха срещи-консултации със заинтересованите страни и обществеността по изпълнението на Програмата от мерки към Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Черноморски район.
Срещите се организираха във връзка с включване на обществеността в процеса на планиране и изпълнение на Програмата от мерки към ПУРБ. Беше представена работната програма за актуализация на Плана и графика за консултации с обществеността и заинтересованите страни.
ДНЕВЕН РЕД - тук
ПРЕЗЕНТАЦИИ - тук


Докладване на напредъка на изпълнението на Програмата от мерки в ПУРБ към 31.12.2012 г.

 

Базата данни за докладване е в Access и самото докладване е свързано с докладваната Програма от мерки през 2010 г. Съгласно чл. 15, т. 3 от Рамкова директива по водите се докладва хода на изпълнение на планираната Програма от мерки - към 31.12.2012 г. всички мерки следва да са оперативни.
Базата е разделена на три основни направления:
 - изпълнение на основните мерки;
 - изпълнение на другите основни мерки;
 - изпълнение на допълнителните мерки.
В зависимост от вида мярка, се докладват различни индикатори. За повече информация - тук.


База данни в Access - тук.
Списък на водни тела (повърхностни и подземни) по населени места  - тук         

Съгласно изискванията на Рамковата директива за водите (чл.11.7), програмите от мерки за подобряване на състоянието на водите, включени в Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ), трябва да станат оперативни към 22.12.2012 г., т.е. да е започнало изпълнението на всички мерки предвидени за плановия период (2010-2015 г.). Съгласно чл.15.3 от директивата България трябва да докладва пред Европейската комисия прогреса в прилагането на Програмите от мерки към 22.12.2012 г.