Басейнова дирекция Черноморски район

ПУРБ 2016-2021

Решение №  1107/29.12.2016г. на Министерски съветтук

 

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите (2016-2021г.)

 Публикуван на 30.12.2016г.

 

Раздел 1. Описание на характеристиките на черноморски район за басейново управление

Раздел 2. Кратък преглед на  значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води

Раздел 3. Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите 

Раздел 4.  Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите

Раздел 5.  Списък на целите за опазване на околната среда

Раздел 6. Резюме на икономическия анализ на водоползването

Раздел 7. Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда

Раздел 8. Актуализация на регистъра на  всички подробни програми и планове в обхвата на черноморския басейнов район, отнасящи се за отделни басейни, подбасейни, сектори, проблеми или типове води

Раздел 9. Списъкна мерките за обсъждане с обществеността, постигнатите резултати при изпълнението им и свързаните с това изменения на плана  (консултация с обществеността)

Раздел 10.  Трансгранична координация при актуализацията на план за управление на речните басейни 2016 – 2021 в черноморски район за басейново управление

Раздел 11. Компетентни органи за  управление на водите

Раздел 12. Лица за връзки  и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга

Раздел 13. Екологична оценка

Национална програма за изпълнението на ПУРБ 2016-2021 г.


 

Проектът на ПУРБ 2016-2021 и приложенията към него, могат да бъдат изтеглени в "zip" формат от - ТУК


Регистър на получени коментари тук.

 


Консултации с обществеността

Резултати от обществени поръчки

 


Паспорти на водните тела в обхвата на Черноморски район за басейново управление:

  • повърхностни водни тела - ТУК
  • подземни водни тела - ТУК