Басейнова дирекция Черноморски район

SCIRENA BLACK SEA

Кампания по почистване на плажна ивица

На 20 април, служители на Басейнова дирекция и доброволци почистиха плажната ивица на централен плаж във Варна, в изпълнение на дейност 2 „Обучение и информиране на обществеността” по проекта и по повод Деня на Земята - https://www.bsbd.bg/v2/bg/page_7732388.html.

 


                                                                                               Серия тематични обучения и заключителна среща по проекта

 

На 9 и 10 Април 2024 г. във Варна се проведоха серия от обучения, които бяха водени от експерти от Institute of Marine Research, Норвегия с фокус върху морски отпадъци, еутрофикация, шум и енергия в морска среда, и видове обект на търговски риболов (Дескриптори D10, D5, D11, D10). Проведоха се активни дискусии по темите.

Заключителната среща представи резултатите, изпълнението на целите и задачите на проекта - анализи, проведени обучения, брой обучени участници с повишен капацитет по отношение на мониторинга на морската околна среда. На събитието присъстваха над 30 участника от всички заинтересовани страни, институционалната и академичната общности, неправителствени организации.


Тематични обучения в периода 17 - 21.08.2023 г.

Серията от обучения бяха проведени от партньора по проекта Institute of Marine Research, Норвегия, в реални условия – полева работа в морска среда с плавателен съд, в обхвата на териториалното море, без да се навлиза в изключителната икономическа зона на Република България. Извършени бяха  пробонабирания и подготовка на проби за анализ на седименти, биота, хидрофизични параметри in situ, ROV визуално наблюдение, т.е. работа в реално време в морски условия със съответното оборудване.


Изпълнение на Дейност 2 „Обучение и публичност“

Бяха организирани тематични практически обучения в периода 6 - 7.03.2024 г. в Institute of Marine Research (IMR) град Берген, Кралство Норвегия. С оглед изпълнение целите на проекта в обученията освен БДЧР взеха участие и представители на заинтересовани страни от академичната общност – ВВМУ“Н.Й. Вапцаров“, Институт по океналогия при БАН, Технически университет – Варна, "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас.

Експертите работиха в 2 групи „Замърсители в морски храни, биота и седименти“ и „Видео анализи“. Участваха в практически дейности по подготовка и обработка на пробите за наблюдение на замърсители и микропластмаси в биота, и морски храни, картографиране на морското дъно със специализиран софтуер, анализ на микропластмаси чрез ATR-FTIR спектроскопия, посетиха научно изследователският кораб на Kron Prins Håkon, IMR, Bergen.

Обученията постигнаха основни резултати – повишаването на знанията на участниците по отношение на процеса на анализиране на замърсители в морски храни, биота и седимент, процеса на лабораторно- аналитична работа, Посещенията, демонстрациите и проведената съвместна практическа работа позволиха да се постигне обмяна на знания, опит и добри практики в рамките на обученията, изграждане на нови и подобряване на вече съществуващите връзки между бенефициент и партньор.


Встъпителна среща и обучения по проект „Познания и информация по отношение на регионални дейности за опазване на околната среда на Черно море“

Басейнова дирекция „Черноморски район“, в качеството на бенефициент по проект BGENVIRONMENT-2.004-0001-C01 Science and Information towards Regional Environmental Action for the Black Sea (SCIRENA- Black Sea) , финансиран по програма "Опазване на околната среда и климатични промени" на ФМ на ЕИП 2014-2021, на 12 и 13.06.2023 г. проведе откриваща среща и тематични обучения, в хибриден формат - присъствено, и дистанционно в електронна среда с работен език – английски.

Откриващата среща представи целите и задачите на SCIRENA- Black Sea - повишаване познанието и информацията по отношение на регионални дейности за опазване на морската околна среда в Черно море.

Серията от обучения, проведени от партньора по проекта, Institute of Marine Research, Норвегия, протекоха в среда на активна експертна дискусия по отношение прилагането и провеждането на мониторинга, обмяна на опит и добри практики с фокус върху замърсители в морската околна среда и морски храни, цялост на морското дъно, хранителни мрежи, микропластмаси, органични замърсители в седименти и биота.

В събитието взеха участие над 50 експерта от всички поканени заинтересовани страни, институционалната и академичната общности, и неправителствени организации.

Дневен ред -тук.
Информационни материали -тук. и тук.
Снимки от събитието -тук.