Басейнова дирекция Черноморски район

Екологична оценка ПУРБ 2022-2027

Провеждане на консултации по Екологична оценка на проекта на Плана за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите за периода 2022-2027 г.


Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Плана за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите за периода 2022-2027 г.

Настоящият проект на третия План за управление на речните  басейни (ПУРБ) за Черноморски район се изготвя на основание чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за водите и въз основа на глава Х, Раздел VІ от  Закона за водите и чл. 13 от Директива 2000/60/ЕС (РДВ). При изготвянето на проекта на ПУРБ са взети предвид и разпоредбите  на Глава Х, Раздели ІІІ, ІV и V от ЗВ, както и изискванията на чл. 4, 5, 6, 7, 8 и 11 на РДВ.

Съгласно изискванията на член 14 от РДВ и чл. 159, ал. 1 от ЗВ, ПУРБ се преразглежда и актуализира на всеки шест години след първоначалното му публикуване. Съдържанието на актуализирания План се регламентира от чл. 159, ал. 2 на ЗВ. Актуализираният ПУРБ (проект) обхваща третия планов период съгласно РДВ до 2027 г.

ПУРБ попада в обхвата на областите по чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и е предмет на задължителна Екологична оценка (ЕО).

Съгласно ЗООС за него трябва да бъде проведена и процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 във връзка с ал. 4 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Процедурата по ЕО се извършва по реда на ЗООС при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и на глава трета от Наредбата за ОС. За определяне на допустимостта на плана съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредбата за ОС и извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана върху защитените зони по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС пред компетентния орган е представено уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС.

Съгласно чл. 19, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), през различните фази на подготовка на проекта на плана и ЕО, по изготвена схема се провеждат консултации с обществеността, заинтересуваните органи и засегнати трети лица.

Схемата за провеждане на консултации може да намерите тук.

Съгласно чл.19а от Наредба за ЕО, е изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ДEО).

Съгласно чл. 19а, т.3, Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява за консултации  на обществеността и заинтересованите страни Задание за обхват и съдържание на ДEО на проекта на ПУРБ за Черноморски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. 

Пълният текст на Заданието за обхват и съдържание на ДЕО на ПУРБ за Черноморски район 2022-2027 г. може да намерите тук

Проектът на ПУРБ за Черноморски район 2022-2027 г. може да намерите тук

Писмени становища, препоръки и/или коментари по Заданието за обхвата и съдържанието на ДЕО могат да бъдат изпращани до Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: 9000, гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ №33, както и на електронната поща: bdvarna@bsbd.bg         

Срокът за представяне на становища по заданието е 14 - дневен от датата на публикуването.

публикувано на 11.06.2024 г.