Басейнова дирекция Черноморски район

АОП 2018-04

„Актуализация на първоначална оценка на състоянието на морската околна среда, дефинициите за добро състояние, екологичните цели и индикатори, съгласно чл. 8, 9 и 10 от Рамкова директива за морска стратегия (РДМС) по пет обособени позиции“:
Обособена позиция № 1: Актуализация на първоначалната оценка на морската околна среда, дефинициите за ДСМОС, екологичните цели и индикатори по дескриптор 1 – Биоразнообразие– морски бозайници
Обособена позиция № 2: Актуализация на първоначалната оценка на морската околна среда, дефинициите за ДСМОС, екологичните цели и индикатори по дескриптор 8 – Замърсители в морската околна среда
Обособена позиция № 3: Актуализация на първоначалната оценка на морската околна среда, дефинициите за ДСМОС, екологичните цели и индикатори по дескриптор 9 – Замърсители в риби и други морски храни
 Обособена позиция № 4: Актуализация на първоначалната оценка на морската околна среда, дефинициите за ДСМОС, екологичните цели и индикатори по дескриптор 10 – Морски отпадъци
Обособена позиция № 5:Актуализация на първоначалната оценка на морската околна среда, дефинициите за ДСМОС, екологичните цели и индикатори по дескриптор 11 – Подводен шум

Решение 
Публикувано на: 16 юли 2018, понеделник 15:00

Обявление 
Публикувано на: 16 юли 2018, понеделник 15:00

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Публикувано на: 19 юли 2018, четвъртък 11:30

Техническа спецификация
Публикувано на: 19 юли 2018, четвъртък 11:30

Образци
Публикувано на: 19 юли 2018, четвъртък 11:30

Образец № 2 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП за преглед
Публикувано на: 19 юли 2018, четвъртък 11:30

Образец № 2 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП за компютърна обработка
Публикувано на: 19 юли 2018, четвъртък 11:30

Проект на договор
Публикувано на: 19 юли 2018, четвъртък 11:30

Решение за прекратяване
Публикувано на: 27 август 2018, понеделник 14:00