Басейнова дирекция Черноморски район

Морска стратегия на Р България и ПоМ 2016-2021

Решение на  Министерски Съвет  №  1111/29.12.2016 г.  за приемане на Морска стратегия и Програма от мерки на Република България

Морска стратегия Р България 2016-2021 г.  

Приложение III.1 - Списък на съществуващите мерки 

Приложение III.2 - Списък нови мерки (национални и трансгранични) 

Приложение III.3 - Формуляри нови мерки

Приложение III.4 - Мерки и условия за изпълнение при прилагането на МС

Изготвянето и изпълнението на Морската стратегия е във връзка с транспониране на изискванията на Рамкова Директива за Морска стратегия 2008/56/ЕС в българското законодателство и изпълнението на ангажиментите на България по чл. 1, т. 1 и 2 от РДМС.

Първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда (съгласно чл. 8 от РДМС), дефинициите за добро състояние на морската околна среда - ДСМОС (съгласно чл. 9 РДМС) и набелязването на екологични цели и свързаните с тях индикатори (съгласно чл. 10 РДМС) представляват първата част от морската стратегия. Разработени са през 2012 г.

Информация може да намерите на следните линкове:

http://www.bsbd.org/bg/page_1722859.html (български език)

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd8910/ (английски език)

Програмата за мониторинг (съгласно чл. 11 от РДМС) е втората част на морската стратегия и е разработена през 2014 г.

Информация може да намерите на следните линкове:

http://www.bsbd.org/bg/msfd_monitoring.html (български език)

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd_mp/ (английски език)

Проектът на Програмата от мерки е разработен в съответствие с член 13 (1) от РДМС и съответно чл. 12 от Наредбата за опазване на околната среда в морските води приета с ПМС 273 от 23.11.2010 г.

Информация може да намерите на следните линкове:

http://www.bsbd.org/bg/merki_13_rdms.html (български език)

http://www.bsbd.org/uk/MarineStrategy.html (английски език)

Програмата от мерки е с период на действие 2016 – 2021 г.

Представената пространствена информация за морската акватория на Република България не отразява реалните предели на морските пространства на страната, в този смисъл не визуализира пределите на морските пространства, върху които Република България упражнява властнически правомощия (под каквато и да е форма).
Делимитацията на морските пространства между Р България и Румъния е предмет на продължаващи преговори между двете страни. Предоставенатам географска информация е единствено с цел изпълнение на изискванията на Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО и не може да бъде използвана за никакви други цели извън прилагането на тази директива.
Предоставянето на информацията не следва да бъде тълкувано като признаване на претенции на румънската страна по отношение на зони в Черно море, предмет на преговорите за делимитация.