Басейнова дирекция Черноморски район

Проект на План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление

Проект на План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление

На 30.03.2024 г. БДЧР публикува за консултации с обществеността проект на актуализиран План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление, в съответствие с чл. 168б и чл. 168в от Закона за водите.

Планът може да намерите тук