Басейнова дирекция Черноморски район

ПУРБ

ПУРБ 2022-2027

 

ПУРБ 2016-2021

 

ПУРБ 2010-2015 

 


 

Раздел 5. Списък на целите за опазване на околната среда

Раздел 6. Резюме на икономическия анализ на водоползването

Раздел 7. Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда

Раздел 3. Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите

Раздел 1. Описание на характеристиките на Черноморски район за басейново управление

Раздел 4. Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите

Раздел 9. Списък на мерките за обсъждане с обществеността, постигнатите резултати при изпълнението им и свързаните с това изменения на Плана (консултация с обществеността)

Раздел 2. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление 2022 -2027

План за управление на речните басейни в Черноморски район

за басейново управление  2022 -2027

... За повече информация

Раздел 13. Екологична оценка на Плана за управление на речните басейни в Черноморски район

страница 1 от 2

    1 2    По-стари >>>