Басейнова дирекция Черноморски район

Консултации с обществеността

Провеждане на кампания със заинтересованите страни и обществеността по обсъждане проекта на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите. Плана за управление на риска от наводнения съдържа основните изводи и заключения от Предварителната оценка на риска от наводнения, определените 45 района със значителен потенциален риск от наводнения (11, от които морски наводнения), картите на заплахата и на риска от наводнения на тези райони, както и Програма от мерки за всеки район и има една основна цел да осигури необходимата превенция на риска от наводнения, като бъде гарантиран животът и здравето на население, да бъде защитена в максимална степен стопанската дейност, да се опази околната среда и културното наследство.

 


СЪОБЩЕНИЕ:

Басейнова дирекция "Черноморски район" удължава срока за обществените консултации по проекта на ПУРН с период на действие 2016-2021г. до 04.11.2016г. включително.
Същото е обвързано с провеждането на необходимата процедура по изготвяне на Екологична оценка и Оценка на съвместимост на проекта на ПУРН (2016-2021г.) в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми от 2006г.
Публикувано на 30.09.2016г. (петък) в 16:30 ч. 

На основание 146р, ал.1, т.3 от Закона за водите, Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища, Проектът на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите, считано от 30 декември 2015г. 

Планът разглежда всички аспекти на управлението на риска, като се съсредоточава върху предотвратяването, защитата, подготвеността, включително прогнозите за наводнения, системите за ранно предупреждение и отчита характеристиките на Черноморския район за басейново управление на водите за период от шест години – от 2016 до 2021 година включително. Той включва Програма от конкретни мерки или комбинация от мерки за решаване на установените проблеми и постигане на поставените цели за всеки един от определените 45 района със значителен потенциален риск от наводнения.

Представените писмени становища по проекта на Плана ще бъдат неразделна част от неговата документация. Срокът за изразяване на писмени становища и консултации е шест месеца.

Проектът на ПУРН 2016-2021 и приложенията към него, могат да бъдат изтеглени в "zip" формат от – ТУК.


 23 март 2016 год., гр. Варна

СПИСЪК С ПОКАНЕНИ - тук
ДНЕВЕН РЕД - тук
ПРЕЗЕНТАЦИИ - тук
БРОШУРА - тук
ВЪПРОСНИК - тук

25 март 2016 год., гр. Шумен
СПИСЪК С ПОКАНЕНИ - тук
ДНЕВЕН РЕД - тук
ПРЕЗЕНТАЦИИ - тук
БРОШУРА - тук
ВЪПРОСНИК - тук


29 март 2016 год., гр. Бургас
СПИСЪК С ПОКАНЕНИ - тук
ДНЕВЕН РЕД - тук
ПРЕЗЕНТАЦИИ - тук
БРОШУРА - тук
ВЪПРОСНИК - тук


30 март 2016 год., гр. Варна
СПИСЪК С ПОКАНЕНИ - тук
ДНЕВЕН РЕД - тук
ПРЕЗЕНТАЦИИ - тук
БРОШУРА - тук
ВЪПРОСНИК - тук

        


Провеждане на кампания със заинтересованите страни и обществеността по обсъждане на карти на заплахата и карти на риска от наводнения за Черноморски район на басейново управление:
14 октомври 2015 год.
СПИСЪК С ПОКАНЕНИ
ДНЕВЕН РЕД - тук
ПРЕЗЕНТАЦИИ - тук
СНИМКИ - тук

13 октомври 2015 год.
СПИСЪК С ПОКАНЕНИ
ДНЕВЕН РЕД - тук
ПРЕЗЕНТАЦИИ - тук
СНИМКИ - тук 

9 октомври 2015 год.
СПИСЪК С ПОКАНЕНИ
ДНЕВЕН РЕД - тук
ПРЕЗЕНТАЦИИ - тук
СНИМКИ - тук
8 октомври 2015 год.
СПИСЪК С ПОКАНЕНИ
ДНЕВЕН РЕД - тук
ПРЕЗЕНТАЦИИ - тук
СНИМКИ - тук

   

   Приключиха срещите-консултации със заинтересованите страни и обществеността по обсъждане на районите със значителен потенциален риск от наводнения за територията на Черноморски басейнов район.

   С цел осигуряване на активно участие на заинтересованите страни, проекта на РЗПРН беше публикуван на интернет страницата на БДЧР за срок от 2 месеца за информация, консултации и изразяване на писмени становища.
   При провеждане на обществените обсъждания на РЗПРН бяха представени районите във вид на карти с площни обекти за по-добро визуализиране. В този си вид, РЗПРН се явяват предварителни райони, върху които беше фокусирано вниманието на заинтересованите страни. Всички изказани и подкрепени с основателни аргументи мнения бяха взети предвид при окончателното им определяне.
   След направена координация и съгласуване между четирите басейнови дирекции с цел унифициране на представянето на РЗПРН и изискванията за докладване на ЕК в Европейската информационна система за води бяха извършени следните допълнителни дейности с цел тяхното финализиране:
  • На представените РЗПРН във вид на площни обекти беше изготвен техния линеен еквивалент;
  • След извършеното окончателно детайлизиране на границите на РЗПРН беше изготвен крайният вид на представянето им.
    Обособиха се самостоятелни райони в рамките на представените на обсъжданията площни обекти, в които влизат местоположения оценени във "висок" и "среден" риск. Част от представените местоположения отпаднаха при направената преоценка по отношение на правилата за близост на елементите на риска. РЗПРН можете да видите в секция "Предварителна оценка на риска от наводнения".

Информационни материали за
 Районите със значителен потенциален риск от наводнения
в Черноморски район за басейново управление
(РЗПРН)

  Брошура  Книжка

Провеждане на срещи-консултации със заинтересованите страни и обществеността по обсъждане на районите със значителен потенциален риск от наводнения за територията на Черноморски басейнов район:
28 май 2013 год.
Консултациите със студенти от Технически университет - Варна, специалност  "Техника и технологии на опазване на морето и околната среда" се проведоха на 28 май т.г. Близо 30-ет магистри и бакалаври от катедра "ЕООС" отговорно приеха предизвикателството да оценят работата на експертите по проекта. Изказано бе предложение за корекция в цветовете на скиците на представените райони и включване на мярка "застраховка" в националния каталог.

     


23 май 2013 год.
Срещата в гр. Шумен на 23.05.2013 г. премина при голям интерес и от страна на регионалните медии. Бяха разгледани 3 района за областите Шумен и Търговище. Постъпи предложение от кмета  на Нови пазар за включване на нов район от общината.
СПИСЪК С ПОКАНЕНИ
ДНЕВЕН РЕД - тук
ПРЕЗЕНТАЦИИ - тук
 

22 май 2013 год.
На консултациите в гр. Бургас бяха показани 32 района, определени в областите Бургас, Ямбол и Сливен. Участие в срещата на 22.05.2013 г. взеха над 30 души, като бяха споделени професионален опит и проблеми.
СПИСЪК С ПОКАНЕНИ
ДНЕВЕН РЕД - тук
ПРЕЗЕНТАЦИИ - тук

21 май 2013 год.
На 21.05.2013 г. се проведе срещата в гр. Варна. Присъстваха 40 представители на общини, областни администрации, водоползватели, големи индустриални предприятия, сдружения, неправителствени организации, експерти от БДЧР, журналисти и др. заинтересовани страни. Показани и обсъдени бяха 13 района в областите Варна и Добрич.
СПИСЪК С ПОКАНЕНИ
ДНЕВЕН РЕД-тук
ПРЕЗЕНТАЦИИ - тук

     
 


Басейнова дирекция за Черноморски район, кани всички заинтересовани страни и обществеността да се включат в консултациите за районите със значителен потенциален риск от наводнения: в изпълнение на проект DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Срещите консултации ще се проведат в периода 21-28 май 2013 г. при следния график - тук 
Районите са обявени и в срок до 30.06.2013 г. заинтересованите лица могат да представят писмени становища на адрес: гр. Варна, ПК 9000, ул. „Александър Дякович” №33, по факс: 052/631 448 и електронна поща: bdvarna@bsbd.org или purn_bsbd@abv.bg.
Прессъобщения - тук