Басейнова дирекция Черноморски район

Предварителна оценка на риска от наводнения

 

Предварителна оценка на риска от наводнения за Черноморски район за басейново управление за втори цикъл на прилагане на Директивата за наводнения (ДН) за периода 2022 -2027 г.

Заповед №РД-803/10.08.2021г на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на актуализираните в съответствие с утвърдена със Заповед №РД-940/20.11.2020 г. методика за предварителна оценка на риска от наводнения, Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) на ЧБР – тук ; списък в MS Excel - тук

 

Предварителна оценка на риска от наводнения за Черноморски район за басейново управление – основен доклад - тук

Приложение 1: Резюме на ПОРН

Приложение 2: Използвани данни за изготвяне на ПОРН

Приложение 3: Анкета за описание на минали наводнения

Приложение 4: Критерии и прагове за определяне на наводнения със значителни неблагоприятни последици според чл. 4.2(б) от ДН

Приложение 5: Списък с регистрирани наводнения, случили се в периода 2011-2019 г. на територията на Черноморски район за басейново управление

Приложение 6: Критерии за значимост на сериозни минали наводнения според чл. 4.2(в) от ДН

Приложение 7: Критерии и прагове за оценка на потенциални неблагоприятни последици от бъдещи наводнения според чл. 4.2(г) от ДН

Приложение 8: Списък на определените места за потенциални бъдещи наводнения в Черноморски РБУ според чл. 4.2(г) от ДН

Приложение 9: Критерии и правила за определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения според чл.5 на ДН

Приложение 10: Списък на определените РЗПРН за Черноморски РБУ

Приложение 11: Таблица с оценка по критериите за риска от наводнение на определените РЗПРН за Черноморски РБУ

Приложение 12: Паспорти на определените РЗПРН за Черноморски РБУ

Приложение 13: ГИС данни на определените РЗПРН за Черноморски РБУ

Приложение 14: Карти

Приложение 15: Проведени консултации с обществеността за изготвяне и представяне на ПОРН

 

Регистър на постъпилите становища по ПОРН - тук

 


Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения за Черноморски район за басейново управление – ПРОЕКТ! - тук


Updated Draft Preliminary Flood Risk Assessment for the Black Sea River Basin Management District.