Басейнова дирекция Черноморски район

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморски район

Доклад за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморски район за басейново управление

Междинният преглед на значимите проблеми при управлението на водите е етап от актуализацията на Плана за управление на речните басейни за Черноморски район 2022-2027 г.

Докладът осигурява информация за значимите въздействия, на база на които са определени значимите проблеми при управлението на водите. Очертани са идеи за това как да се справим с тях – отговори и предложения за мерки за достигане на екологичните цели за постигане и поддържане на добро състояние на водите.

Докладът може да намерите тук.

Приложения

Карта 1 Черноморски район за басейново управление тук

Карта 2 Основни поречия в Черноморски район за басейново управление тук

Карта 3 Повърхностни водни тела в Черноморски район за басейново управление тук

Карта 4 Подземни водни тела в Черноморски район за басейново управление

Карта 4.1 Подземни водни тела в Черноморски район за басейново управление – кватернерен водоносен хоризонт тук

Карта 4.2 Подземни водни тела в Черноморски район за басейново управление – неогенски водоносен хоризонт тук

Карта 4.3 Подземни водни тела в Черноморски район за басейново управление – палеогенски водоносен хоризонт тук

Карта 4.4 Подземни водни тела в Черноморски район за басейново управление – горнокреден водоносен хоризонт тук

Карта 4.5 Подземни водни тела в Черноморски район за басейново управление – малм-валанжински водоносен хоризонт: креда-хотрив-барем-апт тук

Карта 4.6 Подземни водни тела в Черноморски район за басейново управление – малм-валанжински водоносен хоризонт: креда-малм-валанж тук

Карта 4.7 Подземни водни тела в Черноморски район за басейново управление – юрско-триаски-палеозой-протерозой водоносен хоризонт тук 

 

Резюме на проект на доклад за Междинните проблеми в Черноморски район за басейново управление може да намерите на български език тук и на английски език тук


Докладът за междинен преглед на значимите проблеми за Черноморски район за басейново управление е изготвен с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз  по проект BG16M1OP002-1.017-0001-C01 „ПУРБ 2022-2027“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ с бенефициент дирекция „Управление на водите“ в МОСВ и партньори четирите басейнови дирекции. Докладът е изготвен от Басейнова дирекция „Черноморски район“ с консултантската помощ на Международната банка за възстановяване и развитие по „Споразумение за предоставяне на консултантски услуги в подкрепа на изготвянето на плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнение“.