Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Задание за обхват и съдържание на ДЕО

Задание за обхват и съдържание на ДЕО

На основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.), Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН).


Заданието е публикувано на 22 декември 2022 г.  на интернет страницата на дирекцията.

Становища, забележки, препоръки и коментари по обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка могат да бъдат изпращани на адрес: гр. Варна, ул.„Ал. Дякович“ 33, както и на e-mail: bdvarna@bsbd.bg.

 

Срокът за представяне на становища по заданието е 14 дневен от датата на публикуването.


Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на ПУРН на БДЧР можете да изтеглите тук.

Приложение към Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на ПУРН на БДЧР.Достъп до проект на ПУРН 2022-2027 г. тук.Разчитаме на Вашето активно участие!