Басейнова дирекция Черноморски район

Екологична оценка


Документация по екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление 2022-2027 след проведени консултации:

Доклад за екологичната оценка на проект на ПУРН в Черноморски район за басейново управление 2022-2027 след консултации тук приложения.
Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на проект на ПУРН в Черноморски район за басейново управление 2022-2027 след консултации тук.
Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на ПУРН в Черноморски район за басейново управление 2022-2027 след консултации тук приложения.
Документация с резултати от консултациите с обществеността и със заинтересовани и засегнати органи и лица по екологична оценка на ПУРН тук приложения.

Обобщена справка съгласно чл.29 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

Становище по Екологична оценка на МОСВ №9-6/2023 

Обществено обсъждане на Доклада по Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения и приложенията към него, Доклада по оценка на съвместимост и проекта на ПУРН

   На 30 октомври 2023 г. в сградата на БДЧР на улица „Александър Дякович“ №33 се проведе обществено обсъждане на Доклада по Екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения и приложенията към него, Доклада по оценка на съвместимост, и проекта на ПУРН.

Присъствен списък

Протокол от срещата

Презентация

 

 Съобщение до заинтересованите лица и общественост за  провеждане на консултации за Екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление 2022-2027, съгласно изискванията на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 70/07.04.2020 г.)

 Басейнова дирекция „Черноморски район“ съобщава, че са изготвени Доклад по екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление 2022-2027 и приложения към него, включително Нетехническо резюме и Доклад за оценка на степента на въздействие  на ПУРН върху предмета и целите на защитените зони в обхвата на Черноморски РБУ, които се представят за обществени консултации.


Пълният текст на съобщението можете да намерите тук.


Доклад за екологичната оценка на проект на ПУРН в Черноморски район за басейново управление 2022-2027 можете да намерите тук приложения.


Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на проект на ПУРН в Черноморски район за басейново управление 2022-2027 можете да намерите тук.


Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на ПУРН в Черноморски район за басейново управление 2022-2027 можете да намерите тук приложения.

Проект на ПУРН 2022-2027 г. тук.


Крайна дата за изразяване на становища: 27.10.2023 г.
Становища и мнения могат да се депозират на място, с писма на адрес:
гр. Варна, ул.„Ал. Дякович“ 33, както и на e-mail: bdvarna@bsbd.bg.
На 30.10.2023 г. от 9:00 ч. в сградата на Басейнова дирекция "Черноморски район" гр. Варна, заседателна зала, ще бъде проведено обществено обсъждане, доклада за Екологична оценка, Доклада за ОСВ и всички приложения към него и проекта на ПУРН в Черноморски РБУ.
Публикувано на: 27.09.2023 година

 

 

 


 

Задание за обхват и съдържание на ДЕО

На основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.), Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН).


Заданието е публикувано на 22 декември 2022 г.  на интернет страницата на дирекцията.

Становища, забележки, препоръки и коментари по обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка могат да бъдат изпращани на адрес: гр. Варна, ул.„Ал. Дякович“ 33, както и на e-mail: bdvarna@bsbd.bg.

 

Срокът за представяне на становища по заданието е 14 дневен от датата на публикуването.


Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на ПУРН на БДЧР можете да изтеглите тук.

Приложение към Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на ПУРН на БДЧР.