Басейнова дирекция Черноморски район

Консултации с обществеността

Провеждане на кампания със заинтересованите страни и обществеността по обсъждане проекта на План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 г.  Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) обобщава, надгражда и доразвива резултатите от дейностите в първия планов период 2010-2015 г. за постигане на добро екологично състояние на водните тела, като основната му цел е да осигури рамка за съхранение и подобряване на водните тела. ПУРБ в Черноморски район е насочен към голям кръг от заинтересовани страни - общество, бизнес (индустриални предприятия и други водоползватели), общини, които имат ключова роля по изпълнението на програмата от мерки и постигането на добро състояние на повърхностни, подземни и крайбрежни морски води в Черноморски район за басейново управление.

 


СЪОБЩЕНИЕ:
Басейнова дирекция "Черноморски район" удължава срока за обществените консултации по проекта на ПУРБ с период на действие 2016-2021г. до 01.12.2016г.
Същото е обвързано с провеждането на необходимата процедура по изготвяне на Екологична оценка и Оценка на съвместимост на проекта на ПУРБ (2016-2021г.) в сътветствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми от 2006г.
Публикувано на 30.09.2016г. (петък) в 16:30 ч.

На основание чл. 168б от Закона за водите, Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища, Проектът на План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите с период на действие 2016-2021г., считано от 1 декември 2015г. за срок от шест месеца - до 01.06.2016г.

Планът е основен инструмент за управление на водите във водосборните басейни на Добруджански Черноморски реки, реките Провадийска и Камчия, Севернобургаски, Мандренски и Южнобургаски реки, реките Велека и Резовска. Той е преразгледан и актуализиран за втория планов период на управление 2016-2021г., на основание чл. 157, ал.1 и чл. 159 от Закона за водите.
Представените писмени становища по проекта на Плана ще бъдат неразделна част от неговата документация.

Проектът на ПУРБ 2016-2021 и приложенията към него, могат да бъдат изтеглени в "zip" формат от - ТУК


23 март 2016 год., гр. Варна
СПИСЪК С ПОКАНЕНИ - тук
ДНЕВЕН РЕД - тук
ПРЕЗЕНТАЦИИ - тук
СНИМКИ - тук
БРОШУРА - тук
ВЪПРОСНИК - тук
ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА - тук

25 март 2016 год., гр. Шумен
СПИСЪК С ПОКАНЕНИ - тук
ДНЕВЕН РЕД - тук
ПРЕЗЕНТАЦИИ - тук
СНИМКИ - тук
БРОШУРА - тук
ВЪПРОСНИК - тук
ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА - тук

29 март 2016 год., гр. Бургас
СПИСЪК С ПОКАНЕНИ - тук
ДНЕВЕН РЕД - тук
ПРЕЗЕНТАЦИИ - тук
СНИМКИ - тук
БРОШУРА - тук
ВЪПРОСНИК - тук
ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА - тук

30 март 2016 год., гр. Варна
СПИСЪК С ПОКАНЕНИ - тук
ДНЕВЕН РЕД - тук
ПРЕЗЕНТАЦИИ -тук
БРОШУРА - тук
ВЪПРОСНИК - тук
ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА - тук


 
   


  
В периода 21-28.05.2013 год., в градовете Варна, Бургас и Шумен се проведоха срещи-консултации със заинтересованите страни и обществеността по изпълнението на Програмата от мерки към Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Черноморски район.
Срещите се организираха във връзка с включване на обществеността в процеса на планиране и изпълнение на Програмата от мерки към ПУРБ. Беше представена работната програма за актуализация на Плана и графика за консултации с обществеността и заинтересованите страни.
ДНЕВЕН РЕД - тук
ПРЕЗЕНТАЦИИ - тук
ПРОТОКОЛИ - тук


Съгласно чл.14 от Директива 2000/60/ЕС и чл.168б, 168в и 168г от Закона за водите се публикуват на интернет страницата на Басейнова дирекция и Министерството на околната среда и водите и обявяват на обществеността за консултации и писмени становища:


1.    График и работна програма за актуализация на Плана за управление на речните басейни   – до 22.12.2012 г.

2.    Междинен преглед на установените проблеми свързани с управлението на водите – до 12.05.2015 г.

Водовземане на територията на Черноморски басейнов район
Заустване във водни обекти на територията на Черноморски басейнов район
Емитери и подземни води
ПСОВ и канализации на територията на Черноморски басейнов район
ПСОВ и канализации и подземни водни тела на територията на Черноморски басейнов район
Чувствителни зони на територията на Черноморски басейнов район
Влошено състояние на повърхностните водни тела по съдържание на нитрати на територията на Черноморски басейнов район
Уязвими зони на територията на Черноморски басейнов район
Влошено състояние на повърхностните водни тела по съдържание на фосфати на територията на Черноморски басейнов район
Линейни съоръжения в Черноморски басейнов район
Влошено съдържание на повърхностните водни тела по нитрати и фосфати на територията на Черноморски басейнов район
Замърсяване от дифузни източници на повърхностни води 1
Замърсяване от дифузни източници на повърхностни води 2
Ползване на водни обекти на територията на Черноморски басейнов район
Морски брегоукрепителни съоръжения на територията на Черноморски басейнов район
Райони със значителен и потенциален риск от наводнения на територията на Черноморски басейнов район
Податливост на почвата към ерозия на територията на Черноморски басейнов район
Териториален обхват на Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна

Зони за къпане
Оценка на натиска от водовземане за подземни води
Замърсяване на подземни води с химични вещества
Оценка на натиска и химично състояние на подземни водни тела

Въпросник за попълване от заинтересовани страни.

3.    Проект на ПУРБ.

Съобщението, че е обявена информацията се публикува в два централни ежедневника и в средствата за масова информация.

Срокът за консултации и предоставяне на писмени становища е шест месеца от публикуването!


Писмени становища могат да бъдат предоставени по следния начин:
-    По пощата или на място в деловодството на БДЧР: адрес: гр.Варна, ул.”Александър Дякович” №33, изнесени работни места в Бургас, ул. "Филип Кутев" N13и в Шумен,  ул. "Кирил и Методий" N34.
-    По факс: +359 52 631 448
-    По имейл: bdvarna@bsbd.org

 

! Координация на Плана за управление риска от наводнения с Плана за управление на речните басейни

В съответствие с чл.146о от Закона за водите при разработването на ПУРН е необходимо да се извърши координация с ПУРБ

График на консултациите с обществеността