Басейнова дирекция Черноморски район

Карта на сайта

Карта на сайта

Контакти                           

За нас                  

                Обхват и функции         

                Закон за предотвратяване конфликт на интереси      

                Финанси

                Карта на сайта

Актуални новини                          

Профил на купувача                   

                Вътрешни правила ПК

                АОП 2019-02     

                АОП 2019-01     

                АОП 2018-04     

                AОП_9077893  

                ОП_00889-2018-0002    

                ОП_00889-2018-0001    

                АОП 9057543    

                00889-2016-0001             

                ОП_00889-2015-0002    

                AOP 9047285     

                AOP_9047094   

                AOP_9044467 MARLEN

                AOP_9036811   

                ОП 00889-2015-0001     

                AOP_9043693 MARLEN

Образци на заявления и декларации                

Регистри                           

Административни услуги                         

                Вътрешни правила      

                Такси   

ПУРБ                   

                ПУРБ 2022-2027              

                               Консултации с обществеността

                ПУРБ 2016-2021              

                               Консултации с обществеността

                               Екологична оценка ПУРБ 2016-2021

                               Резултати от обществени поръчки

                ПУРБ 2010-2015              

                               Консултации с обществеността

                               Програма от мерки

                               Мониторинг

ПУРН                   

                ПУРН 2022-2027              

                               Предварителна оценка на риска от наводнения

                               Консултации с обществеността

                ПУРН 2016-2021              

                               Предварителна оценка на риска от наводнения

                               Карти на заплахата и риска от наводнения

                               Каталог от мерки за управление на риска от наводнения

                               Консултации с обществеността

                               Екологична Оценка

                               Изпълнение на ПУРН

                Нормативна база          

Достъп до обществена информация                  

Морска околна среда                 

                Рамкова директива Морска стратегия 2008/56/ ЕО    

                               Ръководства

                               Нормативна база

                               Работни групи към ЕК/ протоколи и решения от срещите

                Морска стратегия на Р България и Програма от мерки            

                Книги на ЕК      

                Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване          

                               Нормативна база

                               Работни групи към Черноморска комисия

                Интегрирано управление на крайбрежните зони       

                               Нормативна база

                Програми за мониторинг по РДМС     

                Програми от мерки по чл. 13 от РДМС             

                Екологична oценка      

                Консултации с обществеността            

                Експертна консултативна група            

Екоинформация                            

                Бюлетини         

                Доклади            

Контролна дейност                     

                Проверки чрез облитане с дрон           

                Архив  

Състояние на водите                  

                Отклонения в качеството на водите   

Басейнов съвет                              

Екокампании                  

                Ден на Черно море - 31 октомври       

                Ден на влажните зони - 2 февруари   

                Световен ден на водата - 22 март        

                Седмица на гората 7-13 март 

                Световен ден на Земята - 22 април     

                Борба с климат. промени-15 май         

                Европейски ден на морето - 20 май    

                Ден на биол. разнообразие - 22 май  

                Ден на околната среда - 5 юни              

                Ден на река Дунав - 29 юни    

                Седмица на мобилността 16-22 септ.

                Кампании на МОСВ     

                Други  

Екологично образование                         

                Младежки воден парламент 

Проекти                            

                Програма BG02              

                ISMEIMP            

                IMAMO

                MARLEN             

                IISSCZM              

Обявления и съобщения                          

                Съобщения      

                Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК)       

                               Архив 2018 г.

                               Архив до 2018 г.

                Непотърсени писма    

                               Архив за 2019 г.

                               Архив до 2019 г.

                Архив  

Нормативна уредба                    

Сигнали за корупция                  

Връзки с други институции                     

Обяви за работа                            

Басейнова Дирекция „Черноморски район” и РИОСВ – Шумен обявяват победителите в конкурса „Мисли зелено – пази природата“                       

Декларация за достъпност