Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

ПУРН 2022-2027 - Проект

ПУРН 2022-2027

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ 2022-2027г.

Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН)  се изготвя съгласно чл.7 от Директива 2007/60/ЕС (Европейска Директива за наводненията) и на основание чл. 146и от Закона за водите.

Планът разглежда всички аспекти на управлението на риска, като се съсредоточава върху предотвратяването, защитата, подготвеността, включително прогнозите за наводнения, системите за ранно предупреждение и отчита характеристиките на Черноморския район за басейново управление на водите за период от шест години – от 2022 до 2027 година включително. Той включва Програма от конкретни мерки или комбинация от мерки за решаване на установените проблеми и постигане на поставените цели за всеки един от определените 34 района със значителен потенциален риск от наводнения.

На основание чл. 146о от Закона за водите, проектът на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите“, е публикуван и предоставен на обществеността за консултации и писмени становища, за срок не по-малък от шест месеца, считано от 15 декември 2022 г. до 10 септември 2023 г.

Всички становища, мнения и препоръки, свързани с План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г. в Черноморски район за басейново управление, може да изпращате по предпочитан от Вас начин до БДЧР.

 

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2022-2027г. /ПРОЕКТ/тук

публикуван на 15.12.2022 г.

 

Приложение А – Карта на Черноморски район за басейново управление

 

Приложение Б – Карта на районите със значителен потенциален риск от наводнение

 

Приложение В – Анализ на заливните равнини

 

Приложение Г – Национален каталог от мерки

 

Приложение Д – Методика за оценяване и приоритизация на мерките в ПУРН

 

Приложение Е – Избор на мерки за управление на риска от наводнения за всеки РЗПРН

 

Приложение Ж – Таблица с приоритизация на мерките

 

Приложение З – Отговорни институции и източници на финансиране

 

Приложение И – ПоМ и Рамковата директива за водите и други приложими директиви


Брошура

 

Планът е изготвен с помоща на Проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027” в рамките на приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-4.005 „Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори ПУРН за периода 2022-2027 г.“