Басейнова дирекция Черноморски район

Експертна консултативна група

Експертната консултативна група е създадена на основание Заповед № РД-90 / 14.02.2018 г. на Министъра на околната среда и водите след взето решение на проведено на 20.07.2017 г. редовно заседание на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море (ККС).
Експертната консултативна група осигурява експертна и оперативна подкрепа на ККС по прилагане на Рамкова директива за морска стратегия (РДМС), което включва:
    1.    Сътрудничество при изпълнение на функциите на компетентните органи, съгласно чл. 3 на Наредбата за опазване на околната среда в морските води (НООСМВ), свързани с ползването и опазването на морската околна среда и    обмена на информация за постигане на целите на Морската стратегия.
    2.    Сътрудничество при изпълнение на Програмата от мерки към Морската стратегия.
    3.    Сътрудничество за взаимно информиране относно напредъка при изпълнението на мерките от Приложение III.2 „Списък нови мерки (Национални и трансгранични)“ на Морската стратегия на Република България.
    4.    Обмен на данни и информация, необходими за изпълнение на изискванията за докладване съгласно РДМС.
    5.    Участие в организираните срещи на работната група по предварително предложени теми, имащи отношение към прилагането на РДМС, включително обмяна на информация, данни и координация на действията, като, при необходимост, подготвя предложения за решения на предстоящи заседания на ККС.
Експертната консултативна група осъществява своята дейност съгласно Правилник за дейността на експертната консултативна група по прилагане на РДМС, който се приема с решение на ККС.

  Правилник за дейността - тук.

Информация за проведените заседания на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море (ККС) - тук.

Дневен ред V-то заседание - тук.
Протокол от V-то заседание - тук.

Презентация - тук.

Дневен ред IV-то заседание - тук.
Протокол от IV-то заседание - тук.

Дневен ред III-то заседание - тук.
Протокол от III-то заседание - тук.

Дневен ред II-ро заседание - тук.
Протокол от II-ро заседание - тук.

Дневен ред I-во заседание - тук.
Протокол от I-во заседание - тук.