Басейнова дирекция Черноморски район

Програми от мерки по чл. 13 от РДМС

Изпълнение на мерки през 2018 година от Програмата от мерки за постигане целите на Морската стратегия

Мярка № 3 “Приемане и прилагане на Регионален план за действие за Черно море по отношение на морските отпадъци”
• От Басейнова дирекция „Черноморски район“ са изготвени и представени становища по Регионалния план за действие за морски отпадъци за Черно море“ и „Ръководство за мониторинг на морските отпадъци в Черноморската екосистема“;
• Планът е приет на 34-та среща на Черноморската Комисия проведена на 24-25 октомври 2018 г.
Мярка № 5 “Координирано организиране / подкрепа на провеждането на годишни кампании за повишаване на осведомеността на бизнес сектора и обществеността по отношение на последствията върху морската околна среда, причинени от морските отпадъци”
• „Дизайн и изработка на информационни материали“ - плик, съдържащ: стикер с баркод, флаер А5, картичка А6 и химикалка и информационни табели: Рол банер стойка, Х-банер стойка и Снап рамка;
• „Изработване на аудиовизуални материали“  изготвени са 3 видеоклипа (по 1 мин.) и един общ филм от тях (3 мин.), и са извършени 5-ет излъчвания на 30” клипове по национална телевизия, в периода 21-31 октомври 2018 г.;
Мярка № 12 “Определяне на времево-пространствени забрани и зони за риболов”
• Проведени са съгласувателни действия по процедура на Министерството на земеделието, горите и храните за издаване на заповед за въвеждане на забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в периода на тяхното размножаване в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите.
• Изготвени са предложения от работна група към Министерството на земеделието, горите и храните за смекчаващи мерки по отношение на запасите и улова на белите пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina.
Мярка № 16 “Разработване и прилагане на общ план за действие за ранно откриване, и смекчаване, и оценка на въздействието на неместни видове”
• Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е изготвила законопроект за ратификация на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти;
• България е страна по конвенцията от март 2018 г.
Мярка № 17 “Изменение на съществуващото законодателство, при необходимост, чрез въвеждане на разрешителен режим за дейности в морската среда или други регулаторни изменения”
• На 8 октомври 2018 г. е проведено е заседание на Експертната консултативна група по прилагане на Рамкова директива за Морска стратегия, подпомагаща работата на Координационно-консултативен съвет по водите, с представители на съответните компетентни органи – Институт по рибни ресурси, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Институт по океанология при Българската академия на науките, Регионална агенция по околна среда и води – Варна и Регионална здравна инспекция – Варна.
• Обсъдени са мерки по отношение на белите пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina – пространствени и сезонни забрани за улов, актуализиране на таксите за стопанска дейност,  и др.
• След изготвяне на мотивирани становища от научните институти следва да бъдат направени предложения на предстоящото  заседание на Координационно-консултативен съвет по водите по Рамкова директива за Морска стратегия.
Mярка № 18 “Осигуряване на поетапно изпълнение на изискванията на РДМС 2008/56/ЕО чрез обезпечаване на необходимата информация в т.ч. механизми за финансиране и управленски решения”
• Относно подготовката за изпълнение на II-ри цикъл на РДМС 2022-2027  и за осигуряване на необходимата информация за актуализиране на първоначалната оценка на морската околна среда, дефиниции за добро състояние на морската околна среда (ДСМОС), екологични цели и индикатори, е изготвен унифициран формат и е изпратен от МОСВ.
• Всяко министерство, в рамките на своята компетентност, следва да представи съответната информация за периода 2012-2017 г.


Основна цел на Рамкова Директива за Морска стратегия 2008/56/ЕС (Директива 2008/56/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 17 юни 2008 за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска околна среда, РДМС) е поддържането или постигането на добро екологично състояние на морската околна среда (ДСМОС) най-късно до 2020 г. За тази цел държавите-членки разработват и прилагат морски стратегии.

Първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда (съгласно чл. 8 ), дефинициите за добро състояние на морската околна среда - ДСМОС (съгласно чл. 9) и набелязването на екологични цели и свързани с тях индикатори (съгласно чл. 10) представляват първата част от морската стратегия.  Тя е разработена през 2012 г. Програмата за мониторинг (съгласно чл. 11) е втората част на морската стратегия и е разработена през 2014 г. Програмата от мерки (ПоМ) за поддържане или постигане на ДСМОС в съответствие с чл.13 представлява третата част. Нейното разработване стартира през 2015 г.

Настоящата програма от мерки е планирана така, че да осигури намаляване на натиска от човешките дейности, за които не са планирани мерки в актуализирания ПУРБ за Черноморския басейнов район или за които се счита, ча планираните мерки не биха били достатъчни за постигане на ДСМОС, съгласно изискванията на РДМС. Предложената за обществени консултации програма от мерки е разработена с участието на експерти и представители на компетентни органи във връзка с прилагането на РДМС в България, и в координация с Румъния.

РДМС (чл.19) изисква държавите-членки да организират процедура по обществено обсъждане, свързана с прилагането на директивата, за да се гарантира, че на всички заинтересовани страни са дадени навременни и ефективни възможности за участие.

Програмите от мерки се отнасят за цялостната морска акватория в юрисдикцията на Р България – крайбрежни, териториални морски води и изключителната икономическа зона.

Обществените обсъждания свързани с проекта на Програмата от мерки приключиха на 09.12.2016 г.

Регистър на получени коментари тук.