Басейнова дирекция Черноморски район

Консултации с обществеността

Съгласно чл.14 от Директива 2000/60/ЕС и чл.168б и 168в от Закона за водите се публикуват на интернет страницата на Басейнова дирекция и Министерството на околната среда и водите и обявяват на обществеността за консултации и писмени становища:


1.    График и работна програма за актуализация на Плана за управление на речните басейни
2.    Междинен преглед на установените проблеми свързани с управлението на водите:

- Доклад от резултатите от проведените консултации

- Доклад за значимите проблеми в управлението на водите в Черноморски район

3.    Проект на ПУРБ

Съобщението, че е обявена информацията се публикува в два централни ежедневника и в средствата за масова информация.

Срокът за консултации и предоставяне на писмени становища е шест месеца от публикуването!


Писмени становища могат да бъдат предоставени по следния начин:

-   По пощата или на място в деловодството на БДЧР:  гр.Варна, ул.”Александър Дякович” №33

-    По факс: +359 52 631 448

-    По имейл: bdvarna@bsbd.org