Басейнова дирекция Черноморски район

Образци на заявления и декларации

В А Ж Н О - нова информация за неоходими документи за издаване на разрешителни
Съгласно измененията и допълненията на разпоредбите на чл.60 от Закона за водите, обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., някои от документите към заявленията за издаване на разрешителни за ползване на воден обект или за водовземане се осигуряват служебно от органа по чл.52, ал.1 от Закона за водите и не е необходимо да се прилагат към заявленията на заявителите:
     1. За издаване на разрешителни за ползване на воден обект или за водовземане - не се изисква от заявителите да прилагат декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.
     2. За издаване на разрешително за водовземане и ползване на язовири - не се изисква от заявителите да прилагат документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията или договор със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата „водоподаване“. Във всички останали случаи, заявителите за издаване на разрешително прилагат документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, но не е необходимо да се прилага договор за предоставяне на услугата „водоподаване“.
     3. За издаване на разрешителни за ползване на повърхностен воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности - не се изисква от заявителите да прилагат:
       a) съгласувателно становище от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури относно зоните за аквакултури в големи язовири-когато язовирът не е зониран;
        b) становища по проекта и място за изпълнение на дейностите от Щаба по подготовка на Военноморските сили на Република България и от ИА „Морска администрация“ - когато дейността се извършва в крайбрежните морски води или в река Дунав.
     4. Когато искането е за издаване на разрешително за водовземане от подземни води - не се изисква от заявителите да прилагат документ от ВиК оператора на обособената територия, удостоверяващ, че няма възможност за осигуряване на необходимите количества от съществуващата водоснабдителна система, освен в случаите когато заявените водни количества или част от тях се предвижда да се ползват за самостоятелно питейно - битово водоснабдяване.
     5. Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води и за издаване на разрешително за ползване на воден обект за хидротехнически пристанищни съоръжения за вътрешните морски води или териториалното море - не се изисква от заявителите да прилагат съгласувателни становища от:
        a) министъра на отбраната;
        b) министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
При провеждането на процедурите по издаване на разрешителни по чл.44 и чл.46, ал.1, т.2 и 3 от Закона за водите, и преди изготвянето на съобщението по чл.62а, ал.1 органът по чл52, ал.1 изисква служебно по електронен път от Националната агенция за приходите, Агенция "Митници" и Общините, информация за наличие или липса на задължения.

Важно!
   Съгласно разпоредбата на § 41, ал. 1 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., е предвидена възможност собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, в срок до две години от влизането в сила на закона (до 27.11.2020 г.), да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване. Към заявлението се прилагат документи, посочени в § 41, ал. 2 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
   Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води в гратисния период, ще бъде публикувано след определяне на такса за вписване в  Тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.
   С § 41, ал. 7 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е въведено основание собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до влизането в сила на този закон (27.11.2018 г.) не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, в срок до две години от влизането му в сила да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване в регистъра, което съдържа информацията за регистриране на изграден кладенец. Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения - кладенци за задоволяване на собствени потребности в гратисния период, са налични на официалната интернет страница на БДЧР- тук.  
   Съгласно § 42 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, водовземните съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за които няма издадени строителни книжа, са търпими строежи по Закона за устройство на територията и не подлежат на премахване и забрана за ползване, когато са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.

Важно!
Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 679/2016  в сила от 25.05.18 г. за защита на личните данни, БДЧР уведомява че личните данни се обработват от администрацията законосъобразно. При заявяване на дадена услуга с подаване на документи, следва да се подаде и настоящата декларация –  Декларация за съгласие за съхранение и обработка на лични данни.

 

I. Образци на заявления за издаване на разрешително:

- ОБРАЗЕЦ 10 - За издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 11 - За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 12 - За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения,  като изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на директора на басейнова дирекция по ЗВ - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 13 - За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл. 46, ал.1 на ЗВ, с изключение на заустването на отпадъчни води - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 14 - За издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 15 - За издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 16 - За издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, чрез съществуващи/нови съоръжения - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 17 - За издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за изкуствено подхранване на подземни води, чрез съществуващи/нови съоръжения - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 18 - За издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за реинжектиране/инжектиране на води в подземни водни обекти, чрез съществуващи/нови съоръжения - изтегли

- ОБРАЗЕЦ 19 - За издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи съоръжения за хидрогеоложки проучвания, свързани с реинжектиране и за инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане на замърсители в подземните води, в случаите по чл.118а, ал.2 от Закона за водите - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 20 - За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 21 - За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 22 - За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи обекти - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 23 - За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл.140, ал.7 от Закона за водите за изземване на наносни отложения - изтегли

II.Формуляри за декларации:

1. Декларация от юридическо лице/едноличен търговец - изтегли
2. Декларация от физически лица - изтегли
3. Декларация от общини - изтегли 

III.Образци за изменение и продължаване на  разрешително:

- ОБРАЗЕЦ 31 - За изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностен воден обект - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 32 - За изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води  и/или ползване на подземен воден обект - изтегли

IV.Формуляри за регистрация на кладенци:

- ОБРАЗЕЦ РГ1УВЕДОМЛЕНИЕ за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите, на основание чл.44, ал.5 от Закона за водите във връзка с чл.119, ал.1 от Наредба №1 от 10.10.2007г. - изтегли

ОБРАЗЕЦ РГ2ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите, на основание § 41, ал.7 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ, БР. 98 от 2018 г.), - изтегли

- ОБРАЗЕЦ РС1ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за стопански цели, на основание § 41, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ, БР. 98 от 2018 г.) - изтегли

- ОБРАЗЕЦ УГ1УВЕДОМЛЕНИЕ за изграждане на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности, На основание чл.44, ал.4 от Закона за водите във връзка с чл.118, ал.1 от Наредба №1 от 10.10.2007г. - изтегли

V. Формуляри от водоползвателите в изпълнение на Закона за водите - изтегли

VI. Заявление за регистрация на съоръжения за подземни води - каптажи и дренажи за стопански цели   изтегли

VII. Уведомление за приемане и включване в регистъра за стопански цели   изтегли

VIII.  ОБРАЗЕЦ НА ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА МОНИТОРИНГОВ ПУНКТ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ, утвърдена от Министъра на околната среда и водите  - Изтегли


 Уважаеми граждани, Заявленията и приложените към тях документи се подават в два екземпляра, както следва:
- единият - в качеството му на оригинал - се представя на хартиен носител;
- вторият – като негов пълен цифров аналог – върху електронен носител.

    В оригиналния екземпляр на заявлението не се приемат сканирани документи. Не комплектовани заявления не се приемат! Заявленията за издаване на разрешителни от ръководството се подават от името и се подписват лично от лица с представителна власт по регистрацията на търговеца.

ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ СЕ ПОДАВАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН".

За улеснение на гражданите в  касата на Басейнова дирекция "Черноморски район" на ул. "Александър Дякович"33, гр. Варна, е поставено ПОС терминално устройство. Чрез него могат да се внасят държавни такси и суми по набирателната сметка на дирекцията.