Басейнова дирекция Черноморски район

Профил на купувача

Електронни обществени поръчки, публикувани в ЦАИС ЕОП (след 01.01.2020 г.)
Публикувано на: 08 май 2024, сряда 12:30


Събиране на оферти с обява за възлагане на Обществена поръчка „Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при установено влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и неустановен източник на този натиск“
Публикувано на: 05 юли 2019, петък 16:30


Събиране на оферти с обява за възлагане на Обществена поръчка „Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при установено влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и неустановен източник на този натиск“
Публикувано на: 31 май 2019, петък 14:30

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 230, АЛ. 1, Т. 7 ОТ ЗОП за 2018 г.
Публикувано на: 29 март 2019, петък 15:00


„Актуализация на първоначална оценка на състоянието на морската околна среда, дефинициите за добро състояние, екологичните цели и индикатори, съгласно чл. 8, 9 и 10 от Рамкова директива за морска стратегия (РДМС) по пет обособени позиции“:
Обособена позиция № 1: Актуализация на първоначалната оценка на морската околна среда, дефинициите за ДСМОС, екологичните цели и индикатори по дескриптор 1 – Биоразнообразие– морски бозайници
Обособена позиция № 2: Актуализация на първоначалната оценка на морската околна среда, дефинициите за ДСМОС, екологичните цели и индикатори по дескриптор 8 – Замърсители в морската околна среда
Обособена позиция № 3: Актуализация на първоначалната оценка на морската околна среда, дефинициите за ДСМОС, екологичните цели и индикатори по дескриптор 9 – Замърсители в риби и други морски храни
 Обособена позиция № 4: Актуализация на първоначалната оценка на морската околна среда, дефинициите за ДСМОС, екологичните цели и индикатори по дескриптор 10 – Морски отпадъци
Обособена позиция № 5:Актуализация на първоначалната оценка на морската околна среда, дефинициите за ДСМОС, екологичните цели и индикатори по дескриптор 11 – Подводен шум

от: 16 юли 2018, понеделник 15:00


Събиране на оферти с обява за възлагане на Обществена поръчка „Определяне на зони за възпроизводство на рибната фауна в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск в Черноморски басейнов район“ Публикувано на: 29 юни 2018, петък 11:00


Събиране на оферти с обява за възлагане на Обществена поръчка „Събиране и картиране на информация за изтичане на руднични води/дренажни води от открити минни изработки или хвостохранилища/води черпени от водопонизителни системи и провеждане на мониторинг за установяване въздействието на минната дейност върху повърхностни и подземни води“Публикувано на: 20 юни 2018, сряда 16:30


Публично състезание за възлагане на Обществена поръчка „Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при установено влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и неустановен източник на този натиск“
Публикувано на: 14 юни 2018, четвъртък 15:00


ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 230, АЛ. 1, Т. 7 ОТ ЗОП за 2017 г.
Публикувано на: 30 март 2018, петък 15:00

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 230, АЛ. 1, Т. 7 ОТ ЗОП за 2016 г.
Публикувано на: 27 март 2017, вторник 15:00


Обява по чл.20, ал. 3 от ЗОП № 9057547 от 17.10.2016 г.

 Предмет : Техническа ликвидация на два броя водовземни съоръжения - публична държавна собственост от находища на минерални води по приложение№2 към чл.14, т.2 от Закона за водите.  

Съобщение за удължаване на срока
Публикувано на: 25 октомври 2016, вторник 15:00


Публично състезание за възлагане на Обществена поръчка Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова дирекция "Черноморски район", гр. Варна"

14 юни 2016, вторник 11:30


Съобщение по чл.27, ал.2 от ЗОП - тук

Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка  „ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В  ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ“. повече...

02 Декември 2015г., Сряда 17:00


 Обществена поръчка № 9047285 от 03.11.2015 г.

Цел на поръчката: Техническа ликвидация на два броя водовземни съоръжения -публична държавна собственост от находища на минерални води по приложение№2 към чл.14, т.2 от Закона за водите.


Заповед за отмяна на Публична покана с ID № 9047094

03 Ноември 2015, Сряда 17:00  


Обществена поръчка № 9047094 от 26.10.2015 г.

Цел на поръчката: Техническа ликвидация на два броя водовземни съоръжения -публична държавна собственост от находища на минерални води по приложение№2 към чл.14, т.2 от Закона за водите.


Обществена поръчка № 9044467 от 03.08.2015 г.

Целта на поръчката е да се осигури изпълнение на дейност 3.4.1.4. „Провеждане на мониторингови кампании за събиране на данни за морски отпадъци по брега“ от проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води (MARLEN)“ на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансиран от ФМ на ЕИП 2009-2014 . 


От: 6 Юли 2015

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Изготвяне на проект на Програма от мерки за Черноморски район за басейново управление на водите. Икономически анализ на проекта на програмата от мерки, включително икономически разчети разходи – ползи“, ОП 00889-2015-0001 -тук

БДЧР уведомява всички заинтересовани участници, че на основание чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, ценовите оферти на участниците във възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Изготвяне на проект на Програма от мерки за Черноморски район за басейново управление на водите. Икономически анализ на проекта на програмата от мерки, включително икономически разчети разходи – ползи” ще бъдат отворени и оповестени на 08.07.2015 година (сряда) от 11,00 часа в заседателната зала на Басейнова дирекция „Черноморски район“, находяща се в гр. Варна на ул. „Ал.Дякович“ №33. повече... 


От: 5 Юни 2015

Съобщение за отваряне и оповестяване на оферти по открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Изготвяне на проект на Програма от мерки за Черноморски район за басейново управление на водите. Икономически анализ на проекта на програмата от мерки, включително икономически разчети разходи – ползи“, ОП 00889-2015-0001 -тук

БДЧР уведомява всички заинтересовани участници, че на основание чл. 68, ал.3 от Закона за обществените поръчки, офертите на участниците във възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Изготвяне на проект на Програма от мерки за Черноморски район за басейново управление на водите. Икономически анализ на проекта на програмата от мерки, включително икономически разчети разходи – ползи” ще бъдат отворени и оповестени на 08.06.2015 година (понеделник) от 11,00 часа в заседателната зала на Басейнова дирекция „Черноморски район“, находяща се в гр. Варна на ул. „Ал.Дякович“ №33. повече...


От: 7 Май 2015

СЪОБЩЕНИЕ по чл.27, ал.2 от ЗОП - тук

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ. ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПРОЕКТА НА ПРОГРАМАТА ОТ МЕРКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЧЕТИ РАЗХОДИ – ПОЛЗИ ”. повече...


От: 28 Ноември 2014

  Публична покана с предмет: „Основен ремонт на водовземни съоръжения- публична държавна собственост от находища на минерални води по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите и ремонти дейности на каптажни сгради”.     повече...

28.11.2014 г. 


24.06.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

    БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН, в качеството си на Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по проект № DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, СЪОБЩАВА, че съгласно Решение № 1/16.04.2014 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет  "Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите в риск от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите" на 18.06.2014 г. се сключи Договор с изпълнителя  КОНСОРЦИУМ „РИСКАДВАЙЗЪРС“, ЕИК  176610701.
    Обявление за сключен договор е публикувано в РОП под № Е-31-00-035727/24.06.2014 г.     РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  "Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите в риск от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите" – дейност 2.2.3.2 по проект №DIR-51211229-1-171  „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г."  - тук

  УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ 
До участниците в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка "Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите "
     Отваряне на ценови оферти на обществена поръчка с предмрт: "Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите" - дейност по проект №DIR-51211229-1-171  „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
     На основание Чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви уведомяваме, че на 10.04.2014г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Басейнова дирекция за Черноморски район, ул. „Александър Дякович” № 33 ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти.
При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
Изтегляне на документа - тук.
07.04.2014 г.

14.03.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

    БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН, в качеството си на Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по проект № DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, СЪОБЩАВА, че съгласно Решение № 2/16.08.2013 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет  „Разработване на национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения” на 10.03.2014 г. се сключи Договор с изпълнителя  ДЗЗД „УРН“, БУЛСТАТ 176651465.
    Обявление за сключен договор е публикувано в РОП под № Е-31-00-015653/14.03.2014 г.

20.02.2014 г.
       
СЪОБЩЕНИЕ

    До участниците в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка "Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите "

    Уведомяваме Ви, че със Заповед № 22/20.02.2014 г. на Директора на БДЧР е изменен съставът на Комисията за избор на изпълнител, назначена със Заповед №158/12.11.2013 г. и е удължен срокът за работата й до крайният срок на валидност на офертите (180 дни от датата на подаване на офертата).
Комисията по Заповед № 22/20.02.2014 г. на Директора на БДЧР ще повтори всички действия по разглеждане и оценяване на постъпилите оферти, съгласно становище на Агенцията по обществени поръчки, изх. №21-00-2/15.01.2014 г.


29.11.2013 г.

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8а ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на два  броя нови леки автомобили за нуждите на Басейнова дирекция за Черноморски район - гр. Варна”
Публична покана публикувана в РОП под № 9023077/29.11.2013  - тук
Документация за участие в обществена поръчка - тук

Отговори на зададени въпроси - тук


Съобщение!
   На 12.11.2013 г., от 11.00 ч. в заседателната зала на БДЧР ще се събере комисия по  Заповед 158/ 12.11.2013 г. на директора.   
   Комисията следва да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите" - дейност 2.2.3.2, т.1 по проект №DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”.


01.11.2013

РАЗЯСНЕНИЕ №4 по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите” - тук25.10.2013

РАЗЯСНЕНИЕ №3 по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите” - тук11.10.2013 г.

 РАЗЯСНЕНИЕ №2 по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите” - тук04.10.2013 г.

 РАЗЯСНЕНИЕ №1 по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите” - тук26.09.2013 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА №4 / 26.09.2013 г. – Добавяне на допълнителна информация
 към документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка:  „ИЗГОТВЯНЕ НА КАРТИ НА РАЙОНИТЕ ПОД ЗАПЛАХА ОТ НАВОДНЕНИЯ И КАРТИ НА РАЙОНИТЕ С РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЧЕРНОМОРСКИ  РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ” тук17.09.2013 г.
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
  „ИЗГОТВЯНЕ НА КАРТИ НА РАЙОНИТЕ ПОД ЗАПЛАХА ОТ НАВОДНЕНИЯ И КАРТИ НА РАЙОНИТЕ С РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ В
ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ”
Дейност по проект №DIR-51211229-1-171  „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Решение за откриване (входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-046102/17.09.2013 г.)  
тук
Обявление  (входящ номер и дата на АОП:   Е-31-00-046096/17.09.2013 г.)  
тук
Документация  тук
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 С ПРЕДМЕТ:  "Разработване на национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения” – дейност по проект №DIR-51211229-1-171  „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г."  - тук
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ 

   До участниците в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет: "Разработване на национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения"
 
  Отваряне на ценови оферти на обществена поръчка с предмет: "Разработване на национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения" - дейност по проект №DIR-51211229-1-171  „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
   На основание Чл.69 a, ал.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви уведомяваме, че на 06.08.2013г. от 15.30 ч. в заседателната зала на Басейнова дирекция за Черноморски район, ул. „Александър Дякович” № 33 ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти.
  При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
01.08.2013 год.

Съобщение!
  На 10.07.2013 г., от 10.00 ч. в заседателната зала на БДЧР ще се събере комисия по  Заповед 112/ 09.07.2013 г. на директора.   
   Комисията следва да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Разработване на национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения" - хоризонтална дейност 2.2.5.3. по проект №DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”.  


ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8а ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ „Изследване  на  биологичните  елементи  за  качество  /БЕК/  и  подкрепящите  ги  физико-химични елементи за качество в избрани потенциално референтни пунктове от типовете реки  и  езера  на  територията  на  Черноморски  Басейнов  район  с  цел  верифициране  на определените референтни условия”

Публична покана публикувана в РОП под № 9015801/23.05.2013  - тук
Документация за участие в обществена поръчка - тук

23.05.2013 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 С ПРЕДМЕТ „РАЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КАТАЛОГ ОТ МЕРКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ”
Дейност по проект №DIR-51211229-1-171  „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Решение на директора за възлагане на обществена поръчка  - тук
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка - тук
Обявление за публикуване на обществена поръчка - тук
Документация за участие в обществена поръчка -тук

13.05.2013 г.

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ
С ПРЕДМЕТ "ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО, ФОРМУЛИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ДОБРО СЪСТОЯНИЕ И ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ ЗА МОРСКАТА ОКОЛНА СРЕДА”ПРЕКРАТЕНА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 С ПРЕДМЕТ „ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И ФОРМУЛИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ДОБРО СЪСТОЯНИЕ ЗА МОРСКАТА ОКОЛНА СРЕДА"Решение на директора за прекратяване на обществена поръчка - тук
Решение за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка -
тук
ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ " ИЗСЛЕДВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО (БЕК)  И ПОДКРЕПЯЩИТЕ ГИ ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО В ИЗБРАНИ ПОТЕНЦИАЛНО РЕФЕРЕНТНИ ПУНКТОВЕ ОТ ТИПОВЕТЕ РЕКИ И ЕЗЕРА НА ТЕРИТОПИЯТА НА ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙНОВ РАЙОН С ЦЕЛ ВЕРИФИЦИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ РЕФЕРЕНТНИ УСЛОВИЯ"Методика за оценка на офертите
Технически изисквания
Публична покана
Проекто-договор

Необходима налична информация за подготовка на офертите:

      - Финален Доклад по обществена поръчка с предмет: „Изследване на биологичните елементи за качество /БЕК/ и подкрепящите ги физико-химични елементи за качество в избрани потенциално референтни пунктове от типовете реки и езера на територията на Черноморски Басейнов район с цел верифициране на определените референтни условия”;
         - Финален технически доклад
по обществена поръчка с предмет: „Определяне на референтни условия и МЕП за реки и езера на територията на България" и Приложение 2_към доклада: Паспорти за определените типове реки, езера и преходни води .
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 С ПРЕДМЕТ „ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И ФОРМУЛИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ДОБРО СЪСТОЯНИЕ ЗА МОРСКАТА ОКОЛНА СРЕДА"

Решение на директора за възлагане на обществена поръчка

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Обявление за публикуване на обществена поръчка
Документация за участие в обществена поръчка 


ПРЕКРАТЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ: "ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО, ФОРМУЛИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ДОБРО СЪСТОЯНИЕ И ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ ЗА МОРСКАТА ОКОЛНА СРЕДА"

 
Решение на директора за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Решение за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка  (467687)
Документация за участие в обществена поръчка
Решение на директора за удължаване срока на обществената поръчка
Решение за удължаване срока на обществена поръчка
Решение на директора за прекратяване на обществена поръчка - тук
Решение за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка - тук

nbsp;br /