Басейнова дирекция Черноморски район

Сигнали за корупция

Контролната дейност в Басейнова дирекция „Черноморски район“ се осъществява от Дирекция „Контрол“. Контролът е превантивен, текущ и последващ. 
С цел превенция на риска от корупция в БДЧР при осъществяване на контролната дейност се прилага комплексен  подход  и ротационен принцип:
-    По възможност не се допуска извършването на проверки на даден обект от едни и същи експерти в рамките на повече от две поредни години;
-    Не се допуска извършването на проверки само от един експерт.

Подаване на сигнали за корупция

Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия, които пораждат съмнение за корупция от страна на служители на Басейнова дирекция „Черноморски район“,  могат да се подават по следните начини:

- На електронен адрес: bdvarna@bsbd.bg; 

- На телефони 052/ 687 447;

- Чрез деловодството на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович"№ 33;

- Чрез пощенската кутия в административната сграда на дирекцията на адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович"№ 33, във фоайето до деловодството на БДЧР;

- Чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на дирекцията  - гр. Варна, ул. "Ал. Дякович"№ 33 – до директора на БДЧР;

- Чрез портала за сигнали за корупция на интернет страницата на Басейнова дирекция - https://www.bsbd.bg/bg/page_4866657

При подаване на сигналите се предоставят следните данни:
- три имена;
- адрес за кореспонденция;
- телефон за контакт;
- данни за институциите, които вече са информирани;
- електронен адрес.

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

ВАЖНО!

След анализ и преценка за анонимни сигнали могат да се считат:
- получени по пощата сигнали, без посочени три имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала;
- сигнали по електронната поща без посочени три имена, адрес за кореспонденция или телефон;

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Съгласно чл. 108, ал. 2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.

 

 

Подаване на сигнал за корупция

 Oт:                            

 Електронна поща: 

 Относно:                   Писмо        Жалба

                                    

  Моля въведете желаната информация: