Басейнова дирекция Черноморски район

Консултации с обществеността по проект на ПУРН

 На основание чл. 146о от Закона за водите, проектът на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите“, е публикуван и предоставен на обществеността за консултации и писмени становища, за срок не по-малък от шест месеца, считано от 15 декември 2022 г. до 10 септември 2023 г.

Всички становища, мнения и препоръки, свързани с План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г. в Черноморски район за басейново управление, може да изпращате по предпочитан от Вас начин до БДЧР.

 

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2022-2027г. /ПРОЕКТ/тук

публикуван на 15.12.2022 г.

 

Приложение А – Карта на Черноморски район за басейново управление

 

Приложение Б – Карта на районите със значителен потенциален риск от наводнение

 

Приложение В – Анализ на заливните равнини

 

Приложение Г – Национален каталог от мерки

 

Приложение Д – Методика за оценяване и приоритизация на мерките в ПУРН

 

Приложение Е – Избор на мерки за управление на риска от наводнения за всеки РЗПРН

 

Приложение Ж – Таблица с приоритизация на мерките

 

Приложение З – Отговорни институции и източници на финансиране

 

Приложение И – ПоМ и Рамковата директива за водите и други приложими директиви

 

Приложение Й – Допуснати технически грешки в публикувания проект на ПУРН за БДЧР

 

Приложение К – Интегрираната таблица на ПоМ /заменя приложения Ж и З/

 

Приложение Л – Описание на мерки за управление на риска от наводнения

 

Брошура

 

Консултации с обществеността по проект на ПУРН

 

Презентация

 

График на дискусионните срещи по поречия, във връзка с представянето на проект на Актуализиран план за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление, вкл. Програма от мерки.

16 май 2023 г. - Онлайн дискусионна среща за Добруджански реки, поречие на река Батова и долни поречия на река Провадийска и Камчия;

17 май 2023 г. - Онлайн дискусионна среща за горни поречия на реки Камчия и Провадийска;

01 юни 2023 г. - Онлайн дискусионна среща за Бургаски реки и поречия на юг от Бургас;

Всяко заинтересовано лице, което прояви интерес за участие в срещата следва да се обърне към Басейнова дирекция "Черноморски район", с цел осигуряване на достъп до събитието. Срещите ще се провеждат от - лайн чрез платформата Zoom.

 

Планът е изготвен с помоща на Проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027” в рамките на приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-4.005 „Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори ПУРН за периода 2022-2027 г.“

 

 

 

Консултации с обществеността по проект на ПУРН


График на дискусионните срещи по поречия, във връзка с представянето на проект на Актуализиран план за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление, вкл. Програма от мерки.

16 май 2023 г. - Онлайн дискусионна среща за Добруджански реки, поречие на река Батова и долни поречия на река Провадийска и Камчия;

17 май 2023 г. - Онлайн дискусионна среща за горни поречия на реки Камчия и Провадийска;

01 юни 2023 г. - Онлайн дискусионна среща за Бургаски реки и поречия на юг от Бургас;

 

Обществено обсъждане на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Черноморски район за басейново управление. 

Презентация


Постъпилите предложения в хода на обществените консултации по проекта на ПУРН 2022 - 2027 г. публикуван на 15 декември 2022 са налични тук


Протокол от среща с представители на заинтересованите страни в ЧРБУ, проведена на 24 април 2023 г. тук

 

Протокол от среща с представители на заинтересованите страни от дискусионна среща за Добруджански реки, поречие на река Батова и долни поречия на река Провадийска и Камчия, проведена на 16 май 2023 г. тук

 

Протокол от среща с представители на заинтересованите страни от дискусионна среща за горни поречия на реки Камчия и Провадийска, проведена на 17 май 2023 г. тук

 

Протокол от среща с представители на заинтересованите страни от дискусионна среща за Бургаски реки и поречия на юг от Бургас, проведена на 01 юни 2023 г. тук

 

Становища постъпили от заинтересовани страни:

Становища постъпили в хода на обществените консултации