Басейнова дирекция Черноморски район

Консултации с обществеността по проект на ПУРН

Консултации с обществеността по проект на ПУРН


График на дискусионните срещи по поречия, във връзка с представянето на проект на Актуализиран план за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление, вкл. Програма от мерки.

16 май 2023 г. - Онлайн дискусионна среща за Добруджански реки, поречие на река Батова и долни поречия на река Провадийска и Камчия;

17 май 2023 г. - Онлайн дискусионна среща за горни поречия на реки Камчия и Провадийска;

01 юни 2023 г. - Онлайн дискусионна среща за Бургаски реки и поречия на юг от Бургас;

 

Обществено обсъждане на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Черноморски район за басейново управление. 

Презентация


Постъпилите предложения в хода на обществените консултации по проекта на ПУРН 2022 - 2027 г. публикуван на 15 декември 2022 са налични тук


Протокол от среща с представители на заинтересованите страни в ЧРБУ, проведена на 24 април 2023 г. тук

 

Протокол от среща с представители на заинтересованите страни от дискусионна среща за Добруджански реки, поречие на река Батова и долни поречия на река Провадийска и Камчия, проведена на 16 май 2023 г. тук

 

Протокол от среща с представители на заинтересованите страни от дискусионна среща за горни поречия на реки Камчия и Провадийска, проведена на 17 май 2023 г. тук

 

Протокол от среща с представители на заинтересованите страни от дискусионна среща за Бургаски реки и поречия на юг от Бургас, проведена на 01 юни 2023 г. тук

 

Становища постъпили от заинтересовани страни:

Становища постъпили в хода на обществените консултации