Басейнова дирекция Черноморски район

ПУРБ 2010-2015

 

 


Този ПУРБ е изготвен във връзка с проект “Разработване на планове за управление на речните басейни”, приоритетна ос 1 на ОПОС 2007-2013 г., финасирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и национално съфинансиране

   

  

    В изпълнение на т. ІІ Мерки за наблюдение и контрол при прилагане на ПУРБ в Черноморски район за басейново управление от Становището по Екологична оценка 4-2/ 2009 год., Басейнова Дирекция - Варна изготви:

- Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Плана за управелние на речните басейни на нейната територия за 2014 год. Докладът можете да видите тук, както и приложенията към него.

- Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Плана за управелние на речните басейни на нейната територия за 2013 год. Докладът можете да видите тук,  както и приложенията  към него.

- Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Плана за управелние на речните басейни на нейната територия за 2012 год. Докладът можете да видите тук,  както и приложенията  към него.

- Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Плана за управелние на речните басейни на нейната територия за 2011 год. Докладът можете да видите тук,  както и приложенията  към него.

- Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Плана за управелние на речните басейни на нейната територия за 2010 год. Докладът можете да видите тук,  както и приложенията  към него. 

 

План за управление на речния басейн 

 

СТРАНИЦА 1

Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1     Общо описание на харатеристиките на района за басейново управление:   

 Раздел 1     Приложение І-2.5а     Приложение І-2.5б    Приложение І-2.5в   Приложение І-2.5г    Приложение І-2.5д   Приложение І-2.5е  

Приложения І-2.2а-2-2.4   Приложение І-3.1а-3.1б

РАЗДЕЛ 2:  Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води

 Раздел 2     Приложение ІІ-5-1а   Приложение ІІ-5-1б   Приложение ІІ-5-1в    Приложение ІІ-5-1г Приложение ІІ-5-1д    Приложение ІІ-5-1е   

Приложение II-3-a-3-м

РАЗДЕЛ 3:   Списък и карти на зоните за защта на водите. Регистър на защитени територии.

 Раздел 3   Приложение ІІІ-1.1-2.4    Приложение III-5-а    Приложение III-5-б   Приложение III-5-в 

РАЗДЕЛ 4:  Мониторинг на водите 

 Раздел 4   Приложение IV- 1.1   Приложение IV- 1.2   Приложение IV- 1.3   Приложение  IV- 1.4   Приложение IV- 1.5   Приложение IV - 1.6     Приложение ІV-2.1– 6.1 

РАЗДЕЛ 5:   Списък на целите за опазване на околната среда. 

 Раздел 5   Приложение V-1  Приложение V-2
 

РАЗДЕЛ 6:   Кратък преглед на икономическия анализ на водовземането

 Раздел 6    Приложение VI - 1   Приложение VI - 2    Приложение VI - 3 - базов   Приложение VI - 3 - оптимистичен   Приложение VI - 3 - писимистичен    Приложение VI - 3 - реалистичен  Приложениe VI - 4   Приложение VI - 5 - базов   Приложение VI - 5 - оптимистичен   Приложение VI - 5 - писимистичен    Приложение VI - 5 - реалистичен  Приложение VI – 6   Приложение VI – 7

РАЗДЕЛ 7:   Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда

 Раздел 7   Приложение VII-2- първа част   Приложение VII-2- втора част  Приложение VII-2- трета част    Приложение 7-3   Приложение 7-3а   Приложения VII-3-б
 

РАЗДЕЛ 8: Списък на  всички други подробни  Планове и Програми в обхвата на БДЧР

 Раздел 8  Приложение 8-1  


РАЗДЕЛ 9: Списък на мерките за обсъждане с обществеността, постигнатите резултати при изпълнението им и  свързаните с това изменения на плана

 Раздел 9  Приложение 9-1    Приложение 9-2    Приложение 9-3   Приложение 9-4  Приложение 9-5   Приложение 9-6
 

РАЗДЕЛ 10: Компетентен орган

Раздел 10 

 
РАЗДЕЛ 11: Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация по Плана за управление и за програмите от мерки

Раздел 11  

 

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ НА

 

ПРОЕКТА НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙНОВ РАЙОН С ВКЛЮЧЕНИ

 

СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ МЕСТООБИТАНИЯТА И БИОЛОГИЧНИТЕ ВИДОВЕ 

 

ЗАПОВЕД № РД-294, 22.03.2010г. 

 

 

      Справка по чл. 29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за отразяването на резултатите и препоръкитепо становище на МОСВ, съгласно чл.30,ал.3 от същата наредба.

 

Изтеглете следните файлове в DOC формат:

Писмо 

Обобщена справка 1