Басейнова дирекция Черноморски район

Резултати от обществени поръчки


06.11.2013

  ФИНАЛЕН ДОКЛАД - Изпълнение на програмата за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2011 г. във връзка с оценка на хидроморфологичното състояние на повърхностните водни тела. - тук