Басейнова дирекция Черноморски район

MARLEN

           
 

Проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води (MARLEN)” 

Достъп до  данни в реално време по проектите IMAMO и MARLEN - тук.

Достъп до  исторически данни събрани по проектите (изисква парола):

  • Проект IMAMO- Буйове-надводна част - тук.
  • Проект IMAMO- Буйове-подводна част - тук.
  • Проект MARLEN - Ферри боксове - тук.


   Проектът е финансиран по програма BG 02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, приоритет BG 02.03: ”Увеличен капацитет за оценка и предвиждане на екологичния статус на морските и вътрешните води”, съфинасирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.

   Продължителност на проекта: 13 месеца, считано от 31.03.2015 г.
   Общата стойност на проекта: 1 145 557 лв.
   Бенифициент на проекта: 
      - Институт по океанология - БАН
   Партньори: 
      - Община Бургас
      - Басейнова  дирекция „Черноморски район“

 Обща информация за "Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014" - тук.


Създаване лого за обозначаване на изследванията на морската околна среда.
 В изпълнение на проекта беше създадено лого за обозначаване на изследванията на морската околна среда.
    Предназначението на логото е да осигури разпознаваемост на дейностите, свързани с проучвания на морската околна среда и обезпечи по-високо ниво на обществена информираност за значимостта и ползата от провеждането им, да ангажира населението към опазване чистотата на крайбрежните зони и свързаното с това качество и чистота на морските води.
    Предназначението на изработеното лого не се ограничава само в обхвата на проекта. Целта е то да стане символ за обозначаване на изследванията на морската околна среда в Черно море – първоначално за България, като ще бъдат направени постъпки за използването му и за региона на Черно море като цяло.


Провеждане на встъпителна среща - 9.04.2015 г.
покана за участие - тук
програма - тук
информационни материали - тук
снимки от събитието - тук


Публична покана с ID № 9043693 от 08.07.2015 г.      статус - прекратена
 Целта на поръчката е да се осигури изпълнение на дейност 3.4.1.4. „Провеждане на мониторингови кампании за събиране наданни за морски отпадъци по брега" от проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води (MARLEN)" на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води", съфинансиран от ФМ на ЕИП 2009-2014 . Изпълнението на мониторингови кампании и включените дейности в тях ще подпомогне подобряването на разработената през 2014 г. програма за мониторинг по Дескриптор - 10 „Морски отпадъци" на Р България (код на програмата BLKBG-D10- Marine litter) и въвеждането й в действие през 2017 г. Обхват на планираната програма по Дескриптор 10 - Морски отпадъци, в частта мониторинг на плажовете: 1. Ще се извършва мониторинг на плажовете, ще наблюдава количеството и състава (качеството) на отпадъците по плажовете. 2. Ще се осигури съпътстваща информация за движещите сили (туризъм, урбанизация, риболов), натиска от въвеждане на отпадъци в морската околна среда и въздействията (загуба на местообитания, загуба на биологично разнообразие, наранени и/или мъртви морски бозайници и птици, вследствие на оплитане в мрежи, или погълнати отпадъци, намаляване на естетическия вид на бреговата ивица и морската повърхност). 3. Ще се анализират данните, събрани от проучването. Цели на мониторинга на плажните отпадъци съгласно РДМС 2008/56/ЕО Събирането на данни за отпадъците по плажовете осигурява информация за тяхното количество, тенденциите в количеството и натрупването им, и източниците им. Тази информация следва да бъде използвана за прилагане на ефективни мерки за смекчаване на негативния ефект от отпадъците и да се оцени съществуващото законодателство в тази област. Също така кампаниите ще осигурят информация за тенденциите в количествата на морските отпадъци на плажовете, които тенденции ще бъдат използвани за оценка на състоянието на околната среда по този дескриптор. Определянето на категориите отпадъци (отбелязване на информацията в протоколи за мониторинг), техния размер и броя им следва да се извършва паралелно с тяхното събиране. Провеждане на кампаниите за мониторинг: при възможност, едни и същи плажове следва да са предмет на ежегодните мониторингови кампании, за да се гарантира натрупване и сравнимост на данните, извеждане на тенденции в средносрочен и дългосрочен аспект."


Публична покана с ID № 9044467 от 03.08.2015 г.      статус - прием на оферти до 12.08.2015 г.
 Целта на поръчката е да се осигури изпълнение на дейност 3.4.1.4. „Провеждане на мониторингови кампании за събиране на данни за морски отпадъци по брега" от проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води (MARLEN)" на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води", съфинансиран от ФМ на ЕИП 2009-2014 . Изпълнението на мониторингови кампании и включените дейности в тях ще подпомогне подобряването на разработената през 2014 г. програма за мониторинг по Дескриптор - 10 „Морски отпадъци" на Р България (код на програмата BLKBG-D10-Marine litter) и въвеждането й в действие през 2017 г. Обхват на планираната програма по Дескриптор 10 - Морски отпадъци, в частта мониторинг на плажовете: 1. Ще се извършва мониторинг на плажовете, ще наблюдава количеството и състава (качеството) на отпадъците по плажовете. 2. Ще се осигури съпътстваща информация за движещите сили (туризъм, урбанизация, риболов), натиска от въвеждане на отпадъци в морската околна среда и въздействията (загуба на местообитания, загуба на биологично разнообразие, наранени и/или мъртви морски бозайници и птици, вследствие на оплитане в мрежи, или погълнати отпадъци, намаляване на естетическия вид на бреговата ивица и морската повърхност). 3. Ще се анализират данните, събрани от проучването. Цели на мониторинга на плажните отпадъци съгласно РДМС 2008/56/ЕО Събирането на данни за отпадъците по плажовете осигурява информация за тяхното количество, тенденциите в количеството и натрупването им, и източниците им. Тази информация следва да бъде използвана за прилагане на ефективни мерки за смекчаване на негативния ефект от отпадъците и да се оцени съществуващото законодателство в тази област. Също така кампаниите ще осигурят информация за тенденциите в количествата на морските отпадъци на плажовете, които тенденции ще бъдат използвани за оценка на състоянието на околната среда по този дескриптор. Определянето на категориите отпадъци (отбелязване на информацията в протоколи за мониторинг), техния размер и броя им следва да се извършва паралелно с тяхното събиране. Провеждане на кампаниите за мониторинг: при възможност, едни и същи плажове следва да са предмет на ежегодните мониторингови кампании, за да се гарантира натрупване и сравнимост на данните, извеждане на тенденции в средносрочен и дългосрочен аспект."