Басейнова дирекция Черноморски район

Морска околна среда5 юни 2019 г.

Информационна среща за повишаване на осведомеността по отношение на последствията върху морската околна среда, причинени от морските отпадъци, се проведе на 5 юни - Световен ден на околната среда. Инициативата в началото на летния туристически сезон е в изпълнение на Програмата от мерки за постигане целите на Морската стратегия за опазване на околната среда в морските води на Република България. Срещата се организира от Басейнова дирекция „Черноморски район“ в партньорство със СНЦ „Зелени Балкани“, Националния институт по метеорология и хидрология, Института по океанология към БАН и Фондация „Виа Понтика“ и се проведе във Варна. Участниците в събитието се включихат в почистване на плажната ивица в района на Вълнолома.

Презентации - тук.

Кампаниията има за цел да повиши осведомеността на бизнес сектора в лицето на търговци, плажни концесионери, потребители на плажни услуги, рибари, както  и обществеността - туристи, студенти, деца и др., по отношение на последствията върху морската околна среда и човешкото здраве, причинени от морските отпадъци, както и необходимостта от тяхното рециклиране.


септември 2018 г.

Изпълнение на мерки през 2018 година от Програмата от мерки за постигане целите на Морската стратегия

аудиовизуални материали


05.2014 г.

Регионална среща на Черноморските страни - членки след оценката на Европейската комисия относно изпълнението на Рамкова Директива за Морска Стратегия (член 12) - Окончателни заключения - (български - тук и английски вариант - тук).  


27.03.2014 г.

      План за действие за разработване на Морска стратегия на Р.България - тук.


17.07.2018

      Обявяване на защитени зони, определени от България по смисъла на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, включително морски защитени територии в изпълнение на чл. 13, параграф 6 от РДМС - тук
        Списък на морски защитени зони, обявени за опазване на птици по Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици - тук             
        Списък на морски защитени зони, обявени за опазване на местообитания по Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна - тук             
 Морски защитени територии
       ЗТ Калиакра      ЗТ Кокетрайс                                                       


 

България докладва пред Европейската комисия по чл. 8, 9 и 10 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) и Наредба за опазване на околната среда в морските води - МОРСКИ РЕГИОН „ЧЕРНО МОРЕ”:
   Първоначална оценка за състоянието на морската околна среда по чл.8 от РДМС - тук
   РЕЗЮМЕ по чл. 8 от РДМС 2008/56/ЕО (български - тук  и английски вариант - тук)
   Добър екологичен статус по чл.9  и екологични цели и индикатори по чл.10 от РДМС  - тук
   РЕЗЮМЕ по чл. 9 и 10 от РДМС 2008/56/ЕО (български - тук  и английски вариант - тук)

В периода 30.04.2013 - 15.05.2013 год. Басейнова дирекция за Черноморски район предостави на обществеността и заинтересованите страни, за писмени мнения и коментари, Доклада по чл. 8, 9 и 10 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) и Наредба за опазване на околната среда в морските води - МОРСКИ РЕГИОН „ЧЕРНО МОРЕ” .  В Дирекцията не бяха внесени конкретни писмени становища, които да бъдат отбелязани преди докладването.

 


На 17 юни 2008 г. е приета Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда.

  Рамковата директива за морска стратегия (РДМС) има за цел постигане на добро екологично състояние в морските води на ЕС до 2020 г. и опазване на ресурсната база, от която зависят икономическите и социални дейности, свързани с морското пространство. Добро състояние следва да се постигне чрез разработване и прилагане на на стратегия за морските води във всяка страна - членка на ЕС.

   Състоянието на околната среда ще се оценява на база 11 качествени дескриптори, като се вземат предвид екологичното състояние, натискът и въздействията върху морските екосистеми.

Транспониране на Директивата в българското законодателство
През месец ноември 2010 г., на основание чл. 135, ал. 1, т. 19 от Закона за водите, беше приета Наредба за опазване на околната среда в морските води /НООСМВ, приета с ПМС № 273 от 23.11.2010 г./, чрез която са транспонирани изискванията на РДМС в българското законодателство.

Стъпки за разработване и прилагане на Морска стратегия за морските води на Р България:
1. Изготвяне на Първоначална оценка на текущото състояние на околната среда в
морските води и на въздействието на човешката дейност върху околната среда
2. Определяне на „добро" - то състояние на морските води
3. Определяне на екологични цели и свързаните с тях индикатори
4. Разработване и изпълнение на програми за мониторинг
5. Разработване и изпълнение на програма от мерки

Дейността по определяне на първите три стъпки е част от възложена поръчка с предмет: „Първоначална оценка на състоянието, формулиране на критерии за добър екологичен статус и екологични цели за морската околна среда" с изпълнител Институт по Океанология - БАН.