Басейнова дирекция Черноморски район

Такси

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите

В брой 2 на Държавен вестник от 6 януари е обнародвано Постановление №383 от 29 декември 2016 г. на Министерски съвет за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Новоприетата Тарифа отменя тази, обнародвана в бр. 50 на Държавен вестник от 01. 07. 2011 г. и влизаща в сила от 01. 01. 2012 г. За 2016 г. таксите ще се заплащат по досегашния ред, съгласно Тарифата, която е действаща от 2012 г. Влязлата в началото на тази година Тарифа ще започне да се прилага през 2018 г., когато ще се заплащат таксите за 2017 г.

ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (в сила от 01.01.2017 г.)

Заповед № РД-758/12.12.2018 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на образци на декларации за изчисляване на дължимата такса за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване 

1. Декларация по чл. 194б от Закона за водите за водовземане от повърхностни /подземни/ минерални води - Приложение № 1 от заповедта;

2. Декларация по чл. 194б от Закона за водите за водовземане от повърхностни води с цел производство на електроенергия от ВЕЦ - Приложение № 2 от заповедта;

3. Декларация по чл.194б от Закона за водите за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения - Приложение № 3 от заповедта;

4. Декларация по чл.194б от Закона за водите нарушаване непрекъснатостта на реката - Приложение № 4 от заповедта;

5. Декларация по чл.194б от Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за замърсяване от канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания - Приложение № 5 от заповедта;

6. Декларация по чл.194б от Закона за водите за заустване на отпадъчни води от промишлени предприятия, формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води и от други обекти, формиращи отпадъчни води само с битов характер - Приложение № 6 от заповедта;

7. Декларация по чл.194б от Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от промишлени предприятия по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, (обн., ДВ, бр.2 от 2017 г.) - Приложение № 7 от заповедта;

8. Декларация по чл.194б от Закона за водите за заустване на отпадъчни води от обекти, които имат система за непрекъснат автоматизиран мониторинг, валидиран от контролиращия орган - Приложение № 8 от заповедта;

9. Декларация по чл.194б от Закона за водите за замърсяване от отвеждане на замърсители в подземните води - Приложение № 9 от заповедта.

 

Образец на доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12, който се представя в срок до 31 март.

Образец на доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12, който се представя в срок до 31 март за титулярите на разрешителни за водовземане с цел производство на ел.енергия чрез ВЕЦ/МВЕЦ.


Указания за определяне и изчисляване на дължимите такси за замърсяване от заустване на отпадъчни води, съгласно разпоредбите на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн., ДВ, бр.2/06.01.2017 г.)

БД "Черноморски район" - Регистър с корекционни коефициенти за изчисляване на такси при заустване на отпадъчни води. (В процес на актуализация)

Дължими такси за административни услуги

ВСИЧКИ ТАКСИ, ГЛОБИ И ДРУГИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ЧЛ.194, АЛ. 1, Т. 1-3 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ СЕ ПРЕВЕЖДАТ:

  • по банков път на сметка: IBAN : BG48 STSA 9300 3131 7388 01, BIC STSABGSF, „БАНКА ДСК ЕАД”
  • чрез ПОС-терминално устройство в касата на БДЧР, ул. "Александър Дякович" №33, гр. Варна

 


Банкови сметки за внасяне на дължими административни такси

Банкови сметки за заплащане на таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (по чл.194, ал.1 от ЗВ