Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР - ВАРНА

Проект на План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление

На 30.03.2024 г. БДЧР публикува за консултации с обществеността проект на актуализиран План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление, в съответствие с чл. 168б и чл. 168в от Закона за водите.

Планът може да намерите тук

 

... За повече информация

Басейнова дирекция „Черноморски район“ отбелязва Световния ден на водата с множество инициативи

Цяла седмица БДЧР празнува и отбелязва Световния ден на водата под мотото „Вода за мир“.
В няколко последователни дни ученици от VII клас на Второ ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Варна посетиха дирекцията. Бяха изнесени презентации пред 5 паралелки.  Учениците активно се включиха с коментари и въпроси, което свидетелства за загрижеността и отношението към опазването на водите в Черноморския басейнов район.
Директор дирекция „Планове и разрешителни“ и експерти от дирекцията посетиха Математическа гимназия  „Д-р Петър Берон“ и изнесоха презентации, организираха игри за математиците от 5 до 7 клас.
Басейнова дирекция съвместно с РИОСВ-Варна посетиха ЧДГ „Мечтатели“ и ДГ „Звездичка“. Децата от ЧДГ „Мечтатели“ показаха знания и готовност да пазят водата. ДГ „Звездичка“ подготвиха изключителен концерт на тема „Звездни капки“.
По повод традиционното отбелязване на Световния ден на водата, БДЧР и еколозите на СУ „Димчо Дебелянов“ организираха  отборно състезание с викторина.
Децата от Ателие за изобразителни изкуства, гр. Търговище активно участваха като украсиха празника на водата със своите приказни рисунки.
Инициативите продължават и в следващите дни  с посещение на експерти на БДЧР в град Бургас – ДГ „Вълшебство“ и в ДГ „Изворче“ град Шумен.  
Всички участници в мероприятията получиха грамоти и награди.

22.03.2024 г.

... За повече информация

БДЧР и РИОСВ – Варна и отбелязаха Световния ден на влажните зони

Днес експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите-Варна  бяха гости на мероприятие с деца от II -ра група в ЦДГ „Звездичка“,  гр. Варна. Малчуганите се запознаха с обитателите във влажните зони, включително и с видове в териториалния обхват на РИОСВ – Варна, обитаващи Дуранкулашко и Шабленско езеро. След беседата децата се забавляваха с тематични гатанки, песни и танци. В края на мероприятието малките природолюбители получиха награди, а детската градина беше наградена с грамота за участието си в инициативата.

Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. На тази дата през 1971 г. в иранския град Рамсар, разположен на брега на Каспийско море е приета международната Конвенция за влажните зони, известна като Рамсарска конвенция.

С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Темата за 2024 година е „Влажните зони и благосъстоянието на човека“.

02.02.2024 г.

Срокът за подаване на декларации по чл. 194б от ЗВ е до 31 януари 2024 година, а за заплащане на таксите до 15 февруари 2024 година

Важно! Напомняме, че с изменения в чл.194б от Закона за водите,  публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г., басейновите дирекции нямат задължението да уведомяват писмено титулярите на разрешителни за размера на дължимата такса. При декларирането на размера следва да се имат предвид единичните стойности на таксите за 2021 година, които са посочени в ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване в сила от 1 януари 2017 г. Образците на декларации са публикувани тук

Заплащането на дължимата такса следва да се извърши до 15 февруари 2024 г. по банков път или чрез ПОС терминално устройство, с което БДЧР разполага, като след тази дата се дължат законни лихви за забавяне. ВСИЧКИ ТАКСИ, ГЛОБИ И ДРУГИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ЧЛ.194, АЛ. 1, Т. 1-3 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ СЕ ПРЕВЕЖДАТ:

  • по банков път на сметка: IBAN : BG48 STSA 9300 3131 7388 01, BIC STSABGSF, „БАНКА ДСК ЕАД”
  • чрез ПОС-терминално устройство в касата на БДЧР, ул. „Александър Дякович“ №33, гр. Варна

Допълнително напомняме, че срокът за подаване на доклади по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ е 31 март 2024 г.

02.01.2024 г.

 

БДЧР проведе обучения за действия при наводнения съгласно изискванията на Плана за управление на риска от наводнения

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) проведе обучения за действия при наводнения в съответствие с изискванията на плановете за управление.

В програмата от мерки на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Черноморски басейнов район е заложено изпълнението на мярката „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с наводненията“. В изпълнение на този ангажимент БДЧР проведе обучения и срещи с отговорните институции в периода 4-6 декември във Варна, Шумен и Бургас.

Мярката предвижда провеждане на специално организирани събития за получаване на знания, информация и изграждане на умения в случай на наводнение. В проведените обучения участие взеха представители на областни, общински администрации, ДАМТН, РИОСВ, ДПУСЯ, Напоителни системи, РЗИ, РДПБЗН, ОДБХ, ОД “Земеделие” и др. С тези дейности се постига подобряване на подготвеността и реакциите на населението при бедствие, както и се прецизират отговорностите на компетентните органи според Националната програма за изпълнението на ПУРН в Черноморския басейнов район. Мярката обхваща освен 34 броя райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и останалата територия на БДЧР. В дневния ред на срещите бяха включени и партньори на басейновата дирекция – проф. Н. Лисев, община Бургас и др., които представиха своя професионален опит и добри практики. С акцент към обединяване на усилията си за превенция и устойчиво управление на риска от наводнения, Директорът на БДЧР – инж. Явор Димитров закри тазгодишната кампания.

11.12.2023 г.

... За повече информация

БДЧР организира събития по изпълнението на мярка: „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с наводненията“ с код PREP39-REAC86.

В Програмата от мерки на Плана за управление на риска от наводнения на Черноморски басейнов район е заложено изпълнението на мярка: „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с наводненията“ с код PREP39-REAC86.

Дейността предвижда провеждане на специално организирани събития за получаване на знания, информация и развитие на умения в случай на наводнение - обучително- информационни кампании във всички общини в обхвата на БДЧР, като с приоритет са тези, попадащи в РЗПРН.

Осигурява се изпълнението на национален приоритет №4 Подобряване на подготвеността и реакциите на населението, Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения и на отговорностите на компетентните органи в Националната програма за изпълнението на ПУРН в ЧБР.

Повече информация за ПУРН и мерките е налична на официалната страница на БДЧР на следните линкове: https://www.bsbd.bg/bg/page_purn_bsbd.html и https://www.bsbd.bg/bg/purn_2016-2021.html.

Информираме Ви, че датите за провеждане на срещите са:

- 4 декември 2023 г. в гр. Варна, хотел „Голдън Тюлип“;

- 5 декември 2023 г. в гр. Шумен,  хотел „Рубо“;

- 6 декември 2023 г. в гр. Бургас, хотел „Аква“.

 01.12.2023 г.

страница 2 от 227

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>