Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР - ВАРНА


Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  проект на актуализирана програма от мерки - трета част от Морска стратегия 2022-2027 – тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Министерството на околната среда и водите обявяват обществени обсъждания на актуализираните програми за мониторинг, изготвени съгласно чл. 11 от Рамкова директива за морска стратегия - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  проект на национален доклад на България за Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8, чл. 9 и чл. 10 (2012-2017) – тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморски район - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения - тук.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува проект на Картите на заплахата и на риска от наводнения - тук.

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

РИОСВ-Варна и БДЧР извършиха проверка по сигнал за изтичане на отпадъчни води в Шокъров канал

На 7.08.2023 г. в БДЧР-Варна е постъпил сигнал за лоша миризма и преливане на замърсени води в Шокъров канал и Офицерски плаж, гр. Варна. Извършена е незабавна съвместна проверка с РИОСВ-Варна и Регионална лаборатория –Варна към ИАОС.
При проверката е установено, че в резултат от извършвана строителна дейност: „Основен ремонт на ул. „Васил Друмев“, по плана на 18-ти м.р., район Приморски, гр. Варна по проект: „Основен ремонт/реконструкция на уличната мрежа на територията на Община Варна“ е нарушена проводимостта на канализационната мрежа по ул. „Васил Друмев“. В резултат на това е допуснато преливане на непречистени отпадъчни води в дъждовния колектор, който се зауства в Шокъров канал, в Приморски парк, гр. Варна.
По заявка на БДЧР е извършено пробонабиране от Шокъров канал и крайбрежни морски води, които ще бъдат изследвани по физико-химични показатели: БПК5, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, ортофосфати като фосфор, нефтопродукти, мед, цинк, алуминий, желязо, арсен.
По време на проверката е възстановена нормалната проводимост на канализа- ционния колектор и преливането към Шокъровия канал е преустановено.
За констатираното нарушение от страна на РИОСВ-Варна ще бъдат предприети административно наказателни действия срещу дружеството изпълнител на ремонтните дейности.

08.08.2023 г.

Експерти от БДЧР и РИОСВ-Бургас провериха сигнал за наличие на мазни петна

Ахтопол

На 04.08.2023г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ-Бургас и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда в Бургас провериха сигнал за мазни петна в морето в района на град Ахтопол, община Царево.
По време на проверката е извършен оглед на морските води и плаж Ахтопол. Водите в обследваната акватория са чисти, без оцветяване и опалесценция на повърхността. Не се наблюдават мазни петна, не се констатира изтичане или заустване на отпадъчни води в Черно море, не са установени брегови източници на замърсяване.

07.08.2023 г.

... За повече информация

Експерти от БДЧР и РИОСВ-Варна провериха сигнал за умряла риба във Варненското езеро

На 04.08.2023г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ-Варна и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда във Варна провериха сигнал за умряла риба във водите на Варненско езеро в района на пристанище “Лотос“, пред хотел „Адамо“ и допълнителен оглед на „Стар канал“, свързващ Варненско езеро с Черно море.
При извършения оглед в акваторията пред хотела е установено наличие на мъртви рибни екземпляри (основно кая) и живи плуващи пасажи от илария и кефал. Не е отчетено оцветяване, водите са мътни, без специфична миризма и опалесценция на повърхността. В обходения район не е констатирано нерегламентирано заустване на отпадъчни води във Варненско езеро.
По заявка на Басейнова дирекция е взета водна проба от водите в района източно от Спортен клуб „Черно море-Бриз“, която ще бъде изследвана по физико-химични показатели: pН, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, ортофосфати като фосфор, общ фосфор, амоняк, трибутилкалаени съединения. Резултатите ще бъдат оповестени на страницата на БДЧР.

04.08.2023 г.

Резултати от еднократно пробонабиране от крайбрежните води на к.к „Слънчев ден“

След сигнал на 22.07.2023 г. за зелено оцветяване на крайбрежните води и миризма на гнило в района на плаж к.к „Слънчев ден“ гр. Варна, Басейнова дирекция и РИОСВ-Варна извършиха проверка.
По време на проверката на плажната ивица на к.к.„Слънчев ден“, гр. Варна не е установен източник на замърсяване в района на обследване.
Анализът на резултатите потвърждава наличие на биогенно замърсяване. При пробонабирането е установено, че водите са с естествен цвят, без мирис и опалесценция на повърхността на водата, но на брега има наличие на изхвърлени водорасли.
Температурата на  водата в точката на пробовземане е 26,2°С     
Разтвореният кислород, наситеността на кислород, pH и БПК5 отговарят на нормите.

03.08.2023 г.

Младежки воден парламент провежда единадесетото си екоучилище


Ученици от 11 екоклуба, част от Младежки воден парламент, се събират във Варна за участие в единадесетото лятно екоучилище „Балчик -2023 г.“. То се провежда в периода 31 юли - 5 август 2023 г. и е на тема „Богатството на Черноморския регион“.
Откриването на екоучилището е днес, 31.07.2023 г. от 15:30 часа в Конферентна зала в Нов учебен корпус на Технически университет - Варна. На участниците ще бъде презентиран цифровия двойник на Варненския залив и пристанище „Варна“ по проект Citizen Science и ще бъде демонстрирано екологичното приложение „I See Sea" от преподаватели от Технически университет - Варна.
Екоучилището е една от основите дейности на Българския младежки воден парламент, която цели да мотивира и обогати дейността на учебните заведения в областта на опазването на водите и водните екосистеми, както и да подтиква към създаването на съвместни екологични проекти. Събитието се организира с подкрепата на Министерството на околната среда и водите и четирите басейнови дирекции.

31.07.2023 г.

... За повече информация

Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море

 

Басейнова дирекция „Черноморски район” извършва регулярно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.

Последните данни от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, както и сателитно наблюдение, не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента.

Резултатите от мониторинга, проведен в периода 19.06. – 24.07.2023 г. в бреговите пунктове и в крайбрежните морски води, не показват превишения на съответните СКОС, т. е не е налице замърсяване на морските води. За показателите, за които не са налични норми (нефтопродукти и радионуклиди), се наблюдава устойчива тенденция към поддържане на стойностите под границата на количествено определяне на метода.

В периода 17-23.07.2023 г. е проведен мониторинг съвместно с Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ в допълнителни 17 пункта в крайбрежните морски води (Калиакра 2, Албена, Златни пясъци, Варненски залив – север, Камчия, Шкорпиловци, Двойница, Иракли, Емине, Слънчев бряг, Равда, Поморие, Росенец, Созопол, Приморско 1, Царево 1, Велека 2) и 5 пункта в териториалното море (Крапец, Галата, Иракли, Бургаски залив, Ахтопол). Изпитването на пробите се извършва по същите показатели. Получените към момента резултати не показват превишения.

31.07.2023 г.

 

страница 3 от 226

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>